loading
Infračervené topné panely HEAT4ALL ICONIC Infračervené topení made in Austria

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

společnosti Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Rozsah použití

Pro veškeré obchodní vztahy mezi zákazníkem a společností H4A, především pro všechny nabídky, potvrzení objednávek, dodávky a jiná plnění, platí výhradně tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti H4A v platném znění. Výslovně se stanoví, že obchodní podmínky zákazníka, které by byly v rozporu s těmito podmínkami, se neuplatní, pouze v případě, že společnost H4A jejich platnost výslovně a písemnou formou předem schválí. Tyto VOP platí také pro veškeré budoucí obchodní vztahy, a to i v případě, že na ně nebude výslovně odkazováno. VOP, a rovněž případné změny těchto VOP, jsou zveřejňovány na webových stránkách www.heat4all.com a jsou také k dispozici v obchodních prostorách společnosti H4A. Zákazník je spotřebitelem, pokud účel objednaných dodávek zboží nebo služeb nespadá do jeho podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání. Podnikatel je naopak jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, která při uzavření smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.


2. Adresy

Adresa společnosti Heat4All Vertriebs GmbH:
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Rakousko
office@heat4all.at


3. Objednávka, potvrzení objednávky

Smlouva je uzavřena teprve písemným souhlasným potvrzením objednávky ze strany společnosti H4A, resp. dodáním zboží nebo poskytnutím služby. Případné nepřijetí objednávky bude zákazníkovi oznámeno.


4. Dodávky a dodací lhůty

Není-li dohodnuto jinak, bude dodávka provedena oproti vyúčtování nákladů na doručení na dodací adresu uvedenou zákazníkem. Náklady na doručení jsou uvedeny zvlášť v nabídce, v potvrzení objednávky resp. na faktuře. Prodejní ceny nezahrnují náklady na montáž. Na žádost však může společnost H4A tyto služby za úhradu zajistit. Nebezpečí zániku, ztráty nebo poškození zboží přechází v případě osobního odběru zboží okamžikem poskytnutí zboží. Společnost H4A může dodávku realizovat i po částech. Zákazník není oprávněn dodání zboží po částech odmítnout. Lhůty uváděné společností H4A jsou nezávazné, leda by byly výslovně jako závazné označeny. Dále je společnost H4A oprávněna zadržet dodávky zboží nebo služeb, dokud smluvní partner nesplní veškeré své závazky a povinnosti, jako např. úhrada případné zálohy. Společnost H4A je rovněž kdykoli oprávněna odstoupit od smlouvy resp. ji s okamžitou platností vypovědět, pokud smluvní partner poruší některou se svých povinností/závazků. V případě, že nebude společnost H4A nikoli vlastní vinou schopna dodat objednané zboží, neboť je toto vyprodáno nebo dodavatel společnosti H4A nesplnil své smluvní závazky, je společnost H4A vůči zákazníkovi oprávněna odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován o tom, že objednaný výrobek není k dispozici. Zákonné nároky zákazníka tímto nejsou dotčeny.


5. Vyšší moc

Pokud nebude společnost H4A na základě vyšší moci včetně provozních poruch schopna splnit smlouvu, bude společnost H4A o této skutečnosti neprodleně a bez zbytečného odkladu informovat smluvního partnera. Společnost H4A je v případě vyšší moci oprávněna k plnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy. Případné lhůty společnosti H4A pro dodávky zboží nebo služeb se prodlužují o dobu trvání vyšší moci.


6. Úřední schválení a licence

V případech, kdy je pro splnění smluvního vztahu nutné úřední schválení, je smluvní partner povinen je včas zajistit. To se týká rovněž případných licencí souvisejících s tiskem individuálních motivů. Neučiní-li tak, je společnost H4A oprávněna odstoupit od smlouvy, aniž by tím byly dotčeny ostatní nároky. V případě, že nebudou dodrženy úřední předpisy a/nebo právní předpisy týkající se licencí, musí smluvní partner zajistit, aby nemusela společnost H4A platit náhradu škody a nemohla být žalována.


7. Ceny a platby

Veškeré ceny společnosti H4A jsou čisté ceny ze závodu (bez zákonných odvodů a daní), včetně balného, avšak bez nákladů na přepravu a/nebo pojištění. Dodané zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví společnosti H4A. Veškeré pohledávky společnosti Heat4All Vertriebs GmbH jsou splatné okamžitě po obdržení faktury bez odečtení jakékoli slevy nebo jiných odpočtů. Společnost H4A je oprávněna realizovat dodávky zboží resp. poskytovat služby pouze proti platbě předem. Smluvní partner není oprávněn k započtení vlastních pohledávek vůči pohledávkám společnosti H4A, pouze v případě, že byla pohledávka smluvního partnera písemně uznána ze strany společnosti H4A nebo určena soudem. Dostane-li se smluvní partner do prodlení s platbou, je společnost H4A oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 7 % p. a. Pokud byla uzavřena dohoda o splátkách, pak se při prodlení s úhradou splátky automaticky stává splatnou celá zbývající část.


8. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na smluvního partnera úplným zaplacení kupní ceny. Společnost H4A je oprávněna svůj majetek označit navenek. Toto označení nesmí být smluvním partnerem odstraněno. Zákazník není oprávněn zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, prodat, zastavit nebo převést za účelem zajištění. Smluvní partner je povinen společnost H4A neprodleně informovat o veškerých změnách faktického nebo právního stavu zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, tedy např. zabavení nebo zhoršení stavu. V případě uplatnění výhrady vlastnického práva je smluvní partner povinen neprodleně vydat zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva. Zpětvzetí zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva, představuje odstoupení od smlouvy, pouze pokud toto odstoupení bylo výslovně písemně deklarováno. Za dobu držení zboží je smluvní partner povinen uhradit snížení hodnoty, minimálně ve výši 30 % hodnoty zboží plus případné další náklady (např. náklady na dopravu, náklady upomínacího řízení…).


9. Smluvní/zákonná záruka

Zákonné záruční lhůty jsou platné. Odstranění závad mimo záruční dobu nemá žádný účinek. Lhůta začíná běžet okamžikem předání resp. dodání zboží nebo poskytnutí služby. Jakákoli odpovědnost nebo záruka za kompatibilitu zboží s jinými výrobky, systémy, zařízeními nebo jejich částmi, a za jejich vhodnost pro určený účel použití resp. při nesprávné obsluze je vyloučena. Rovněž je vyloučena odpovědnost nebo záruka při provedení změny na zboží, která nebyla autorizována ze strany společnosti H4A. Předpokladem pro nároky smluvního partnera ze zákonné záruky resp. případné nároky ze smluvní záruky je, že zboží bylo zprovozněno v souladu s návodem k obsluze společnosti H4A. Záruka za činnosti provedené třetí osobou, např. instalatérem a/nebo elektrikářem atd., je vyloučena. Dále zaniká zákonná záruka a případná smluvní záruka, pokud smluvní partner během záruční doby neprovede případnou nutnou opravu a/nebo údržbu. V případě opravy nebo výměny nezačíná záruční doba běžet od začátku. Smluvní partner je povinen neprodleně písemně vytknout případné nedostatky, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží resp. poskytnutí služby, včetně uvedení vady, a současně zaslat doklady, vzorky, včetně uvedení čísla faktury. V případě skrytých vad musí být písemná reklamace uplatněna nejpozději do dvanácti měsíců od dodání zboží, jinak jsou nároky vyloučeny. Společnost H4A poskytuje záruku pouze na vlastnosti, které smluvnímu partnerovi výslovně přislíbila. Zákonná ani smluvní záruka se nevztahuje m. j. na rychle opotřebitelné díly, případy vyšší moci, působení vlhka, nadměrné znečištění, oheň, nedostatečnou ventilaci, kolísání napětí v rozsahu více než +/-10 % a na elektrické resp. elektromagnetické vlivy a další vnější vlivy. Záruka na základě § 922 odst. 1, druhá věta, druhá část věty rakouského občanského zákoníku („Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch“ dále jen „ABGB“) (popis, vzorek, ukázka), § 922 odst. 2 ABGB a § 933b odst. 1 ABGB, je vyloučena. V případě, že bylo sjednáno dodání vzorku, je pro něj veškerá záruka a odpovědnost vyloučena. V případě dodávky zboží a/nebo poskytnutí služby po částech začíná záručí doba běžet okamžikem provedení a/nebo poskytnutí příslušné (dílčí) dodávky a/nebo (dílčí) služby. Postoupení nároků třetí osobě je vyloučeno.


10. Odpovědnost

Společnost H4A ručí v případě úmyslu a hrubé nedbalosti podle zákonných předpisů. Odpovědnost v případě lehké nedbalosti je vyloučena. Firma neručí za ušlý zisk, neuskutečněnou úsporu, škody a nároky třetích osob a jiné nepřímé a následné škody. Obrácení důkazního břemene podle § 1298 ABGB se vylučuje. Zboží nabízí pouze takovou bezpečnost, kterou lze očekávat na základě platných zákonných předpisů (pro výrobky), předpisů týkajících se používání atd. Nesprávné zacházení a zásahy, a rovněž nedodržování předpisů týkajících se údržby a obsluhy nebo provádění následných prací resp. prací souvisejících s uvedením do provozu s použitím cizích výrobků zcela vylučuje jakoukoli odpovědnost. To platí také v případě úkonů prováděných pověřenými osobami a zástupci společnosti H4A. Společnost H4A neručí za škody / následné škody způsobené tím, že zákazník bez potřebných odborných technických znalostí, nutných znalostí instalace a zkušeností sám provede montáž náhradních dílů dodaných společností H4A. V případě existence odpovědnosti lze požadovat pouze peněžní náhradu, přičemž odpovědnost je omezena na výši čisté hodnoty zboží, nejvýše však může činit 5.000,00 EUR. Pokud se smluvní partner rozhodne uplatnit nároky formou požadování náhrady od společnosti H4A z titulu odpovědnosti za produkt, pak musí tyto nároky písemně oznámit společnosti H4A (doporučeným dopisem), přičemž musí přesně specifikovat skutečnosti, na nichž je nárok založen, a to do tří týdnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, v případě uplatnění u soudu pak neprodleně. Společnost H4A ručí formou poskytnutí náhrady pouze tehdy, jedná-li se o úmysl nebo hrubou nedbalost. Veškeré nároky na náhradu škody z vad dodávek zboží a/nebo služeb musí být – pokud nebude vada výslovně uznána ze strany společnosti H4A – uplatněny u soudu do 12 měsíců od okamžiku, kdy byly objektivně rozpoznatelné, nejpozději však do 3 let po události, na níž je nárok založen, jinak nároky zanikají. Pokud uplatní nárok vůči společnosti H4A třetí osoba na základě jednání smluvního partnera, musí smluvní partner zajistit, aby nemusela společnost H4A platit náhradu škody a nemohla být žalována.


11. Ochrana osobních údajů/autorské právo

Společnost může shromažďovat, zpracovávat a používat stavové údaje, fakturační údaje a údaje o používání týkající se zákazníka i bez výslovného souhlasu zákazníka, pokud je to nutné pro účely splnění této smlouvy. Pokud společnost H4A k poskytování nabízených služeb využívá třetí osoby, je oprávněna těmto třetím osobám poskytnout informace o smluvním partnerovi, pokud je to nutné pro poskytnutí služby. K jiným účelům (např. konzultace, reklama, průzkum trhu) smí společnost stavové údaje zpracovávat nebo používat a předávat třetím stranám, pokud k tomu dal zákazník svůj souhlas nebo pokud povolení vyplývá ze zákona. Smluvní partner výslovně souhlasí s tím, že společnost H4A bude e-mailem, prostřednictvím SMS zpráv, faxem a poštou zasílat informace o svých výrobcích a službách a rovněž reklamu. Společnost však pomocí vhodných technických a organizačních opatření zajistí, aby do "interních" databází nemohly nahlížet žádné nepovolané třetí strany, ani k nim neměly širší přístup. Plány, nákresy nebo jiné technické podklady zůstávají, stejně jako vzorky, katalogy, prospekty, ilustrace apod., duševním vlastnictvím společnosti H4A. Smluvní partner nezískává jakákoli práva na užití nebo využití díla.


12. Právo zákazníka na odstoupení podle § 3 rakouského zákona na ochranu spotřebitele („Konsumentenschutzgesetz“)

Pokud smluvní partner smlouvu neuzavřel v prostorách společnosti H4A nebo na veletržním nebo informačním stánku společnosti H4A, pak může do jednoho týdne od smlouvy odstoupit. Tato lhůta začíná běžet okamžikem uzavření smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemnou formou a musí být společnosti H4A odesláno v uvedené lhůtě (poštovní razítko). Smluvní partner nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud sám obchod inicioval nebo pokud mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy neprobíhala žádná jednání.


13. Ostatní

Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zcela nebo zčásti neplatná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno tím, co se nejvíce blíží zamýšlenému účelu původního ustanovení. Nebyla učiněna žádná vedlejší ujednání. Doplnění smlouvy jsou účinná pouze tehdy, pokud byla písemně potvrzena. Písemná forma je rovněž nezbytná k případné dohodě stran o tom, že na písemné podobě netrvají. Žádná vedlejší ústní ujednání neexistují. Za písemnou podobu je považován rovněž e-mail a/nebo fax. Smluvní partner je povinen společnost H4A neprodleně informovat o změnách názvu společnosti, adresy, peněžního ústavu, právní formy, a rovněž o každé právně významné změně, dokud nebude právní jednání, které je předmětem smlouvy, oboustranně zcela splněno. Pokud smluvní partner neoznámí změnu své adresy a v důsledku toho mu nebudou doručena právně významná prohlášení a faktury od společnosti H4A zaslaná na poslední oznámenou adresu, považují se tato prohlášení a faktury přesto za doručené. Tato smlouva se řídí rakouským právem. Příslušný soud je věcně příslušný soud pro Vídeň střed (Innere Stadt Wien). Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se výslovně vylučuje.

Vídeň, duben 2013