loading
HEAT4ALL ICONIC infrapunalämmittimet Saksassa valmistettu infrapunalämmitin

Toimitusehdot

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Sovellusalue

H4A-yrityksen toimitusehdot, sisältäen toimitusehtoihin silloin tällöin tehtävät muutokset, koskevat kaikkia H4A-yrityksen ja sen asiakkaiden välisiä liiketoimia sisältäen, mutta ei näihin rajoittuen, tarjoukset, tilausvahvistukset, toimitukset ja muut palvelut. Asiakkaiden omat sopimukset, tai näiden toimitusehtojen kanssa ristiriidassa olevat toimitusehdot, eivät ole voimassa, ellei H4A anna siihen kirjallista suostumustaan. H4A-yrityksen toimitusehdot kattavat myös tulevat liiketoimet, vaikkei niihin suoraan viitata. Toimitusehdot, ja niiden muutokset, julkaistaan verkkosivuilla www.heat4all.com. Toimitusehdot ovat nähtävissä myös H4A-yrityksen liiketiloissa. Asiakasta pidetään kuluttaja-asiakkaana, elleivät tilatut tuotteet tai palvelut liity liiketoimintaan tai asiakkaan omaan yritystoimintaan. Mikäli asiakas, olipa kyseessä luonnollinen henkilö tai yritys, harjoittaa liiketoimintaa, häntä pidetään yrittäjänä.


2. Yrityksen osoite

Yrityksen osoite on Heat4All Vertriebs GmbH
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
AUSTRIA
office@heat4all.at3. Tilausvahvistukset, ostotilaukset

Sopimus astuu voimaan H4A-yrityksen antamasta tilausvahvistuksesta, tai tuotteiden toimituspäivästä, tai palvelujen suorituspäivästä. Ellei tilausta oteta vastaan, asiakasta informoidaan siitä tarpeen vaatiessa.4. Toimitus ja toimitusehdot

Ellei muuta ole erikseen sovittu, toimituksista peritään toimitusmaksu, joka perustuu asiakkaan antamaan toimitusosoitteeseen. Toimituskulut on eritelty tarjouksessa, tilausvahvistuksessa ja / tai laskussa. Myyntihintoihin ei sisälly asennusta. H4A voi järjestää pyynnöstä asennuksen, joka on lisämaksullinen palvelu. Mikäli asiakas noutaa tuotteen itse, rikkoutumisen, katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy asiakkaalle tuotteen luovutushetkellä. H4A pidättää oikeuden osittaisiin toimituksiin. Asiakkaalla ei ole oikeutta kieltäytyä osittaisesta toimituksesta. Jos H4A on määritellyt toimituksen päivämäärän tms, se ei ole sitova, ellei niin erikseen mainita. H4A:lla on oikeus pidättää toimitukset ja palvelut, kunnes toinen osapuoli on täyttänyt sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa, esimerkiksi etumaksut tai muut velvollisuudet. H4A pidättää oikeuden peruuttaa sopimuksen milloin tahansa ilman varoitusta, mikäli sopimuksen toinen osapuoli ei ole täyttänyt velvollisuuksiaan tai on rikkonut sopimuksen jollakin tavalla. Ellei H4A pysty toimittamaan tilattuja tuotteita siitä johtumattomista syistä, koska tuote on loppuunmyyty, tai alihankkijat eivät täytä sopimustaan H4A:n kanssa, H4A:lla on oikeus peruuttaa sopimus. Tässä tapauksessa asiakasta informoidaan välittömästi, ettei tuotetta ole saatavilla. Asiakkaan lakisääteiset oikeudet säilyvät ennallaan.


5. Ylivoimainen este

Ellei H4A pysty täyttämään sopimusta ylivoimaisen esteen vuoksi, johon lasketaan myös tuotannon keskeytyminen, H4A ilmoittaa asiasta välittömästi toisille osapuolille. Ylivoimaisen esteen vuoksi H4A:lla on oikeus peruuttaa sopimus kokonaan tai tietyin osin. Toimitusaikataulut tms. venyvät niin kauan kuin ylivoimainen este on voimassa.


6. Luvat ja lisenssit

Jos sopimuksen täyttäminen vaatii virallisen hyväksynnän, toisen osapuolen velvollisuutena on hankkia se viivyttelemättä. Sama koskee painotuotteita ja kuva-aiheita koskevia lupia ja lisenssejä. Ellei toinen osapuoli huolehdi tarvittavista luvista, H4A – muita vaateita unohtamatta – voi peruuttaa sopimuksen. Mahdollisten rikkomusten sattuessa toinen osapuoli ottaa vastuun ja vapauttaa H4A:n kaikesta vastuusta.


7. Hinnat ja maksuehdot

H4A:n hinnat ovat verottomia hintoja, toimitus vapaasti tehtaalta. Pakkauskulut sisältyvät hintaan. Toimituskulut ja kuljetusvakuutus eivät sisälly hintaan. H4A säilyttää tuotteiden omistusoikeuden kunnes asiakas on maksanut tuotteen kokonaisuudessaan. Kaikki Heat4All Vertriebs GmbH:n myyntisaamiset lankeavat maksettaviksi heti laskun saavuttua asiakkaalle. Alennuksia tai hyvityksiä ei myönnetä. H4A varaa oikeuden toimittaa tuotteita tai palveluita vain maksua vastaan. Toisella osapuolella ei ole oikeutta esittää vaateita H4A:n vaateita vastaan, ellei H4A ole hyväksynyt mainittuja vaateita kirjallisesti, tai ellei niille ole haettu lain voimaa. H4A:lla on oikeus laskuttaa viivästyskorkoa 7% p. a. mikäli toisen osapuolen maksut ovat myöhässä. Mikäli osamaksuista on sovittu, maksamatta jääneet maksuerät kerryttävät viivästyskorkoa ja koko kauppahinta tulee maksettavaksi välittömästi.


8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu. H4A pidättää oikeuden merkitä tuotteet omilla tunnuksillaan omistusoikeuden merkiksi. Ostaja ei saa poistaa näitä merkintöjä. Asiakas ei saa myydä, pantata tai käyttää vakuutena tuotteita, joissa omistusoikeus ei ole siirtynyt. Ostajan täytyy ilmoittaa viipymättä H4A:lle sellaisten tuotteiden laillisesta asemasta, joiden omistusoikeus ei ole siirtynyt, esimerkiksi takavarikon sattuessa tai tuotteiden heikentyneen kunnon vuoksi. Mikäli omistusoikeuden suhteen joudutaan turvautumaan pakkokeinoihin, asiakkaalla on velvollisuus luovuttaa tuotteet välittömästi. Mikäli tuotteet joudutaan ottamaan takaisin, sopimus ei purkaudu, ellei siitä ole erikseen kirjallisesti sovittu. Niin kauan, kuin tuotteita säilytetään, asiakas on velvollinen maksamaan H4A:lle korvausta tuotteiden arvon alenemisesta. Korvaus on vähintään 30% tuotteiden arvosta lisättynä muilla kuluilla (esimerkiksi toimituskulut jne.).


9. Takuu

Tuotteisiin sovelletaan lakisääteisiä takuuaikoja. Korjaustoimenpiteillä takuuajan ulkopuolella ei ole vaikutusta. Takuuaika alkaa tavaroiden toimittamisesta tai palveluiden suorittamisesta. Tuotteiden yhteensopivuus muiden tuotteiden, järjestelmien, laitoksien tai niiden osien; sopivuus tiettyä käyttötarkoitusta varten; tai ohjeiden vastainen käyttö ja käsittely eivät kuulu takuun piiriin eikä valmistaja ota niistä vastuuta. Tuotteisiin tehdyt muutokset eivät kuulu takuun piiriin, ellei H4A ole niitä hyväksynyt. Takuu ja takuuvaateet ovat voimassa vain, jos tuotetta on käytetty H4A:n antamien ohjeiden mukaisesti. Takuu ei kata kolmansien osapuolten, esim. asentaja ja / tai sähköasentaja, jne. suorittamia palveluita. Lisäksi takuu ei ole voimassa, ellei asiakas ole hoitanut ja huoltanut tuotetta takuuaikana asianmukaisella tavalla. Takuuaikaa ei jatketa tuotteille, jotka on korjattu tai vaihdettu. Sopimuskumppani on velvollinen tekemään kirjallisen valituksen, jossa todetaan mahdolliset puutteet heti, viimeistään 21 päivän kuluttua tavaran tai palvelujen toimituksesta. Vaateessa on mainittava laskun numero ja vika sekä toimitettava todisteet sekä näytteet. Mikäli tuotteessa on piileviä vikoja, kirjallinen muistutus on tehtävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua tavaran ostosta. H4A ottaa vastuun ainoastaan asioista, jotka on nimenomaisesti sisällytetty takuuseen. Takuu ei kata kuluvia osia, ylivoimaisia esteitä, altistumista kosteudelle, liiallista saastumista, tulipaloa, huonoa ilmanvaihtoa, jännitteen muutoksia enintään +/- 10%, sekä sähkö- tai sähkömagneettisia vaikutteita, ja muita ulkoisia vaikutteita. Takaus §: 922 (1), toinen virke, toinen lause Itävallan yleisen siviililain (ABGB) (kuvaus, testinäyte, kauppa näyte), § 922 (2) on ABGB ja § 933 b (1 ) on ABGB oteta. Siinä tapauksessa, että kyse on näytekappaleen toimituksesta, takuuta ei myönnetä. Jos kyse on tavaroiden tai palveluiden osittaisesta toimituksesta, takuuaika alkaa tavaran tai palvelun osittaisesta toimituksesta. Korvauksia kolmansille osapuolille ei myönnetä.


10. Vastuu

H4A on vastuussa tahallisesta ja törkeästä huolimattomuudesta lakisääteisten määräysten mukaisesti. Vähäisestä huolimattomuudesta ei oteta vastuuta. Yritys ei ole vastuussa menetetystä voitosta, realisoitumattomista säästöistä, kolmannen osapuolen väitteiden aiheuttamista vahingoista, sekä muista epäsuorista tai välillisistä vahingoista. Käänteinen todistustaakka §: n mukaisesti 1298 ABGB ei ole voimassa. Tuotteiden turvallisuustaso on sellainen kuin voidaan odottaa perusteella lain ja säädösten nojalla olettaa. Tuotteen asiaton käyttö, sekä käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen tai kolmansien osapuolten tuotteiden käyttäminen tuotteen yhteydessä eivät kuulu valmistajan vastuun piiriin. Tätä sovelletaan myös H4A:n jälleenmyyjiin ja yhteistyökumppaneihin. H4A ei ole vastuussa vahingoista / välillisistä vahingoista, jotka johtuvat siitä, ettei asiakkaalla ole tarvittavia teknisiä tietoja eikä tarvittavaa asennusosaamista tai kokemusta H4A:n toimittamien varaosien asennukseen. Rahallinen korvausvastuu rajoittuu tavaroiden nettoarvoon , enintään EUR 5,000.00. Jos sopimuspuoli aikoo tehdä vaateen, joka perustuu H4A:n tuotevastuuseen, sen on ilmoitettava H4A:lle viipymättä kirjallisesti (rekisteröitynä kirjeenä). Kirjeessä on määriteltävä, mihin vaade perustuu, ja se on jätettävä kolmen viikon kuluessa ongelman ilmenemisestä. Sama pätee oikeudellisiin menettelyihin. H4A on vastuussa vain tahallisesta tai törkeästä laiminlyönnistä. Sikäli kuin H4A ei ole nimenomaisesti myöntänyt vikaa, kaikki tavaroita tai palveluita koskevat korvausvaateet raukeavat, ellei niitä ole jätetty oikeuteen 12 kuukauden kuluessa siitä, kun vika on havaittu, tai viimeistä 3 vuotta sen tapahtuman jälkeen, johon vaade perustuu. H4A ei ole vastuussa kolmansien osapuolten vaateista, jotka ovat aiheutuneet toisen sopimusosapuolen toiminnasta.


11. Yksityisyyden suoja / tekijänoikeudet

Yhtiö voi kerätä, käsitellä ja käyttää henkilötietoja, laskutustiedot, ja käyttötietoja, jotka liittyvät asiakkaaseen ilman asiakkaan suostumusta, jos tämä on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanoa ajatellen. Sikäli kuin H4A:n pitäisi käyttää kolmansien osapuolten palveluja voidakseen tarjota palveluitaan, H4A pidättää itsellään oikeuden paljastaa sopimusosapuoliin liittyviä tietoja kolmansille osapuolille niin halutessaan. Yhtiöllä on oikeus käsitellä tai käyttää tällaisia henkilötietoja ja välittää mainittuja tietoja kolmansille osapuolille muihin tarkoituksiin (kuten neuvontaan, mainontaan, markkinatutkimuksiin), sikäli kuin asiakas on antanut suostumuksensa tai jos se on laissa sallittu. Sopimuskumppani nimenomaisesti suostuu siihen, että H4A voi lähettää tietoa omista tuotteistaan ja palveluistaan sekä mainosmateriaalia sähköpostitse, tekstiviestillä (SMS), faksilla ja postitse. Yhtiö takaa, että se käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja estääkseen tietojen luvattoman vuotamisen kolmansille osapuolille, tai estämään kolmansien osapuolien pääsyn yrityksen tietoihin. Suunnitelmat, piirustukset tai muut tekniset asiakirjat sekä näytteet, luettelot, esitteet, piirrokset ovat H4A:n omaisuutta. Asiakkailla ei ole oikeutta käyttää näitä tietoja millään tavalla.


12. Asiakkaan kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on viikko aikaa peruuttaa sopimus, ellei sitä ole tehty H4A:n liiketiloissa, näyttelytiloissa tai messuosastolla. Tämä aika alkaa sopimuksen allekirjoituksesta. Peruutus täytyy tehdä kirjallisena ja se täytyy postittaa H4A:lle peruutusajan puitteissa (ks postileima). Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta, mikäli hän on ollut aloitteentekijä tai ellei sopimusta ole edeltänyt myyntineuvottelu.


13. Muuta

Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Sen sijaan ne säännökset, jotka ovat lähinnä aiottua tarkoitusta, korvaavat lainvoiman menettäneet säännökset. Muita sopimuksia ei hyväksytä. Sopimuksen lisäykset ovat päteviä vain, jos ne vahvistetaan kirjallisesti. Sama pätee luopumista koskevan vaatimuksen kirjalliseen muodon. Suullisia sopimuksia ei hyväksytä. Sähköposti ja / tai telefax katsotaan kirjalliseksi dokumentiksi. Ellei sopimuksen ehtoja ole täytetty molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla, sopimusosapuolen on ilmoitettava H4A:lle viipymättä kaikista muutoksista yhtiön täydelliseen nimeen, maksajan tietoihin tai laillisesti merkittävistä muutoksista. Jos sopimuskumppani ei ilmoita osoitteenmuutosta eikä siten ilmoituksia ja laskuja, jotka H4A on lähettänyt viimeiseen tunnettuun osoitteeseen, asiakkaan katsotaan saaneen kyseiset ilmoitukset ja laskut. Sopimukseen sovelletaan Itävallan lakia. Tuomioistuimena toimii Wienin kaupungin (Innere Stadt) tuomioistuin. YK myyntiä koskevaa yleiskokousta ei sovelleta . Wien, huhtikuussa 2013.