loading
HEAT4ALL ICONIC Infracrvena grijanja Infracrveno grijanje Made in Austria

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Područja primjene

Za sve poslovne odnose između kupca i H4A, posebno za ponude, potvrđene ponude, isporuke i druge usluge vrijede isključivo opći uvjeti poslovanja H4A u trenutačno važećoj verziji. Suprotstavljeni uvjeti poslovanja klijenta se izričito ne primjenjuju osim ako H4A pristaje na njihovu valjanost pismeno unaprijed. Opći uvjeti poslovanja H4A vrijede i za sve buduće poslovne suradnje, čak i ako to nije izričito naglašeno. OUP kao i sve izmjene istih obznanjene su na internet stranici www.heat4all.com kao i u poslovnim prostorijama H4A. Kupac je potrošač, ako se svrha naručenih isporuka ili usluga ne može pripisati njegovoj samostalnoj poslovnoj djelatnosti. Za razliku od potrošača poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili društvo osoba, koji kod sklapanja ugovora djeluju u svrhu izvršenja komercijalnih ili samostalnih poslovnih djelatnosti.


2. Adrese

Adresa tvrtke Heat4All Vertriebs GmbG glasi
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
AUSTRIA
office@heat4all.at3. Potvrde narudžbi, narudžbe

Sklapanje ugovora se ostvaruje tek s pozitivnom pisanom obavijesti o potvrđenoj narudžbi od strane H4A, odnosno isporukom stvari ili izvršenjem usluge. Ne prihvaćanje narudžbe se u danom slučaju javlja kupcu.4. Isporuke i rokovi isporuke

Ako nije drugačije ugovoreno, isporuka se vrši uz naplatu troškova dostave na od kupca navedenu adresu. Troškovi dostave se odvojeno prikazuju u ponudi, potvrdi naloga odn. računu. Prodajne cijene ne sadrže cijenu montaže. H4A će po želji kupca organizirati uslugu montaže uz dodatnu naplatu. Kod vlastitog prijevoza stvari od strane kupca, odgovornost za ispravnost, gubitak i oštećenja stvari nakon preuzimanja stvari prelazi na kupca. H4A može izvršiti i djelomične isporuke. Kupac nema pravo odbiti djelomične isporuke. Od H4A navedeni rokovi isporuke su neobvezujući, osim ako nije izričito istaknuto da su rokovi isporuke obvezujući. Nadalje H4A može u bilo kojem trenutku zaustaviti isporuku stvari ili usluge toliko dugo, dok kupac nije izvršio ugovorne obveze, npr. uplate predujma i druge dužnosti. Dodatno H4A ima pravo trenutačno raskinuti ugovor ako ugovorni partner krši jednu od svojih obveza/dužnosti. Ako H4A bez vlastite krivnje ne može isporučiti naručenu robu, npr. stvar je rasprodana, dobavljač nije ispunio ugovorne obveze prema H4A, H4A prema kupcu ima pravo odustati od ugovora. U tom slučaju se kupca odmah obavještava o nemogućnosti isporuke naručenog proizvoda. Zakonska prava kupca ostaju nepromijenjena.


5. Viša sila

Ako H4A radi više sile, uključujući i smetnje u proizvodnji, ne može izvršiti isporuku ili uslugu, H4A će ugovornog partnera odmah obavijestiti o kašnjenju isporuke bez vlastite krivnje. H4A u slučaju više sile može djelomično ili u potpunosti odustati od ugovora. U svakom slučaju se produžuju svi rokovi isporuke i izvršenja usluge za razdoblje djelovanja više sile.


6. Službena i odobrenja u skladu s pravima iz licencije

U slučajima u kojima je potrebna službena dozvola za ispunjenje ugovora, ugovorni partner dužan je pravovremeno ishoditi iste. To se odnosi i na licence za motive predviđene za individualni tisak. U protivnom, neovisno o drugim potraživanjima, H4A može odustati od ugovora. U slučaju ne poštivanja službenih i/ili odredbi licenciranja od strane ugovornog partnera, H4A ne odgovara ni u kojem smislu.


7. Cijena i plaćanje

Sve cijene H4A su neto cijene franco tvornica (ne uključuje državne poreze i namete), uključuje troškove ambalaže ali ne i troškove transporta i/ili osiguranja. Isporučena stvar ostaje u vlasništvu H4A do potpune isplate ugovorene cijene. Sva potraživanja Heat4All Vertriebs GmbH su valjana odmah nakon dospijeća računa bez umanjena vrijednosti u obliku skonta (popust) ili drugih umanjena. H4A je ovlašten tražiti plaćanje unaprijed za isporuku stvari, odn. pružanja usluga. Ugovorni partner nema pravo na suprotstavljena vlastita potraživanja prema potraživanjima H4A, osim ako je potraživanje ugovornog partnera unaprijed pismeno priznato od H4A ili ako je sud tako naložio. Kod odgađanja plaćanja od strane ugovornog partnera, H4A ovlašten je zaračunati ugovornu godišnju kamatu od 7 %. Kod ugovorenog djelomičnog plaćanja, odgoda uplate djelomičnog iznosa automatski dovodi do gubitka termina isporuke.


8. Pravo pridržaja vlasništva

Vlasništvo isporučene stvari prelazi na ugovornog partnera tek kada isti u potpunosti izvrši plaćanje ugovorene cijene. H4A ovlašten je obilježiti svoje vlasništvo na vanjskoj strani proizvoda. Ugovorni partner nema pravo ukloniti tu oznaku. Kupac robu koja nije prešla u njegovo vlasništvo ne smije prodati, založiti ili raditi preinake radi osiguranja. Ugovorni partner mora odmah izvijestiti H4A o izmjeni stvarnog ili pravnog statusa za stvari koje su pod pridržajem vlasništva, npr. kod ovrhe ili pogoršanja fizičkog stanja stvari. U slučaju zahtijevanja prava ugovorni partner dužan je odmah predati stvar za koju je pridržano vlasništvo. Kod povrata pridržane stvari ugovor se raskida samo ako je to izričito pismeno obznanjeno. Za vrijeme posjedovanja stvari ugovorni partner dužan je platiti naknadu radi umanjena vrijednosti stvari u iznosu od minimalno 30% ugovorene cijene uz moguće dodatne troškove (npr. troškovi transporta, troškovi opomena...).


9. Jamstvo / Garancija

Vrijede zakonom propisani rokovi jamstva. H4A nije dužan ukloniti eventualne nedostatke izvan garantnog roka. Jamstveni rok počinje teći od trenutka predavanja odn. isporuke stvari ili izvršenja usluge. Isključena je odgovornost ili opasnost za kompatibilnost stvari s drugim proizvodima, sustavima, postrojenjima ili njihovim dijelovima, kao i prikladnost za posebnu namjenu upotrebe odn. nepravilno korištenje stvari. Također je isključena odgovornost ili jamstvo kod uporabe stvari na za to ne predviđen način. Preduvjet za ostvarenje jamstva ugovornog partnera jest da je stvar puštena u rad prema i u skladu s uputama za uporabu. H4A ne pruža jamstvo na uslugu trećih npr. montera i/ili električara. Jamstvo također prestaje vrijediti ako ugovorni partner za vrijeme trajanja jamstva u slučaju potrebe nije izvršio nužne popravke ili dorade. Kod dorade ili zamjene stvari jamstvo ne počinje teći iznova. Ugovorni partner dužan je prijaviti reklamacije na nedostatke odmah ili unutar 21 dana od preuzimanja stvari odn. izvršene usluge uz pisani opis nedostataka kao i predočenjem dokaza (slika) istih, uzoraka i podatke računa. Kod skrivenih nedostataka ugovorni partner dužan je pisanim putem prijaviti nedostatke najkasnije unutar 12 mjeseci nakon isporuke stvari. H4A jamči samo za svojstva, koja su izričito iskazana ugovornom partneru. Jamstvo ne vrijedi za potrošne dijelove, za štetu nastalu višom silom, utjecajem vlage, prekomjernom nečistoćom, vatrom, radi nedovoljnog prozračivanja, radi oscilacija u napajanju više od +/- 10%  kao i kod vanjskog utjecaja električnog i elektromagnetskog djelovanja. Jamstvo na temelju § 922 članak 1, drugi stavak, drugi odlomak ABGB (opis, proba, uzorak), § 922 članak 2 ABGB i § 933b članak 1 ABGB je isključeno. Ako se dogovori isporuka uzorka onda se isto odvija uz isključenje bilo kakvog jamstva i odgovornosti. U slučaju djelomične isporuke stvari ili usluge jamstvo počinje teći od trenutka isporuke odgovarajuće djelomične isporuke ili usluge. Ustupanje potraživanja trećima je isključeno.


10. Odgovornost

H4A odgovara kod namjernog ili djelovanja iz nehaja po važećim zakonskim odredbama. Odgovornost za blaži oblik nehaja je isključen. Tvrtka ne odgovara za ne ostvarenu dobit, izostalu ušteđevinu, za štete zbog zahtjeva trećih ili ostale neizravne i posljedične štete. Obrnuti teret dokazivanja po § 1298 ABGB se isključuje. Stvari nude samo onu sigurnost, koja se može očekivati prema važećim zakonskim odredbama, propisima korištenja itd. Nepravilno rukovanje, nestručni zahvati, ne pridržavanje servisnih propisa i propisa održavanja ili izvršenja priključnih radova, npr. puštanje u rad uz korištenje proizvoda trećih proizvođača, isključuju svaku odgovornost u potpunosti. To vrijedi i kod djelovanja izvršnih pomoćnika H4A. H4A ne odgovara za štete / neizravne štete nastale kada kupac rezervne dijelove isporučene od H4A u vlastitom djelovanju ugrađuje bez za to nužnog tehničkog znanja, poznavanja načina ugradnje i iskustva. U slučaju odgovornosti ugovorni partner može zahtijevati samo novčanu naknadu, pri čemu se iznos utvrđuje iznosom neto vrijednosti stvari, a najviši mogući iznos ograničen je s EUR 5.000,00. Ako ugovorni partner namjerava ostvariti pravo iz naslova odgovornosti u regresnom postupku zahtjev mora, uz detaljnu specifikaciju stvarnog stanja na kojemu se temelji njegov zahtjev, najkasnije 3 tjedna od otkrivanja, ako je traženo od strane suda onda odmah, obznaniti pisanim putem i poslati preporučenom pošiljkom u H4A. H4A odgovara u regresnom postupku samo za slučajeve namjernog ili nehotičnog djelovanja. Svi odštetni zahtjevi koji proizlaze iz nedostataka stvari i/ili usluge - a ako nedostatak nije izričito priznat od strane H4A - moraju se unutar 12 mjeseci od otkrivanja nedostataka, a najkasnije unutar 3 godine nakon događaja na kojemu se temelji potraživanje, ostvariti putem suda inače ugovorni partner gubi pravo ostvarivanja zahtjeva. Ako treća strana radi ponašanja ugovornog partnera ima zahtjeve prema H4A, ugovorni partner će osigurati H4A od tužbi i odšteta.


11. Zaštita podataka / Autorsko pravo 

Tvrtka je ovlaštena sakupiti, obraditi i koristiti podatke o zalihi, podatke o obračunu kao i korisničke podatke kupca ako je svrha toga izvršenje ugovora i bez izričite suglasnosti kupca. Ako se H4A koristi uslugom trećih za izvršenje ponuđene stvari ili usluge ovlašten je prikazati podatke ugovornog partnera, ako je to potrebno za izvršenje usluge. Za druge svrhe (npr. savjetovanje, reklama, tržišno istraživanje) tvrtka može koristiti ili obrađivati podatke i dijeliti s trećima, ako je kupac suglasan s tim ili ako za to postoji odobrenje iz Zakona. Ugovorni partner izričito izjavljuje suglasnost, da H4A može slati podatke o vlastitim proizvodima kao i reklamu putem e-maila, SMS-om, putem faksa i poštom. Tvrtka jamči odgovarajućim tehničkim i organizacijskim postupcima da neovlaštene treće osobe nemaju ni pristup niti uvid u interne podatke. Planovi, skice ili druge tehničke dokumentacije kao uzorci, katalozi, prospekti, slike i sl. također ostaju intelektualno vlasništvo H4A. Ugovorni partner ne ostvaruje nikakva prava daljnjeg korištenja i upotrebe.


12. Pravo na raskid ugovora

Ako ugovorni partner nije sklopio ugovor u prostorijama H4A, na izlagačkom sajmu ili info pultu H4A, može odustati od ugovora unutar tjedan dana nakon sklapanja. Rok počinje teći s danom zaključivanja ugovora. Raskid ugovora se mora obznaniti pisanim putem i mora biti poslan unutar tjedan dana od dana sklapanja ugovora (datumom predavanja smatra se datum predavanja pošiljke pošti). Ugovorni partner nema pravo na raskid ugovora ako je trgovinu sam započeo odn. ako prije sklapanja ugovora nisu postojali dogovori između obje ugovorne strane.


13. Ostalo

Ako su pojedine odredbe ovih općih uvjeta poslovanja u potpunosti ili djelomično nepravovaljane ili postanu takvima, onda to nema utjecaj na valjanost ostalih odredbi. Štoviše na mjesto nepravovaljanih odredbi stupaju odredbe koje su potrebnoj svrsi najbliže. Ne postoje sporedni dogovori. Dopune ugovora valjane su samo ako su pismeno potvrđene. Isto vrijedi i za moguća odustajanja od ugovora. Usmeni sporedni dogovori ne postoje. Kao pismeno očitovanje dovoljan je i e-mail i/ili dopis putem faksa. Ugovorni partner dužan je prijaviti izmjene naziva svoje tvrtke, adrese i svih podataka koji imaju pravni značaj odmah H4A dok sklopljeni ugovor nije obostrano i u potpunosti ispunjen.

Ako ugovorni partner izmjenu podataka ne javi pravovremeno i ako radi toga od H4A bitni dokumenti i računi budu poslani na zadnju poznatu adresu ugovornog partnera, računi u dokumenti smatrat će se dostavljenima. Ovaj ugovor podliježe austrijskom pravu. Nadležni sud je okružni sud u Beču. Primjena konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe se izričito isključuje.

Beč, travanj 2013