loading
Infračervené topné panely HEAT4ALL ICONIC Infračervené topení made in Austria

Srovnání infračerveného topení Heat4All s jinými topnými systémy
Srovnávací studie nákladů na vytápění od společnosti GENIO
Následující grafika zobrazuje výsledky výpočtu hospodárnosti. Za daných podmínek jsou se systémem 01 (infračervené vytápění HEAT4All) za sledované období (20 let) spojeny nejnižší náklady. Systém 04 (podlahové vytápění + tepelné čerpadlo) vykazuje o něco vyšší celkové náklady (cca 8 %), systémy 02 (konvektory + dálkové teplo) resp. 03 (topná tělesa + dálkové teplo) vykazují s 20 % resp. 47 % výrazně vyšší celkové náklady.
Součet částek nákladů za sledované období


Reálný vývoj celkových nákladů všech komponent a roční pohyby kapitálu a zůstatkové hodnoty v posledním roce
Následující graf zobrazuje vývoj celkových nákladů za sledované období. Počáteční investice představují výchozí bod v roce 0, každoroční náklady (zdroj energie, fixní náklady, údržba, …) znázorňují stoupající křivky, reinvestice znázorňují skoky v příslušném roce a zůstatkové hodnoty komponent zařízení se odečítají v posledním roce.

Při porovnání jednotlivých druhů nákladů je zřejmé, že infračervené topení Heat4All má zdaleka nejnižší investiční náklady. Přestože jsou průběžné náklady na energii u infračerveného vytápění výrazně vyšší než u ostatních variant, je tento systém s ohledem na to, že u porovnávaných systémů jsou vysoké investiční náklady, náklady na údržbu a fixní náklady, v součtu nejvýhodnější. Díky velmi vysokému tepelnému standardu pláště budovy se průběžné náklady na energii oproti kapitálovým nákladům a nákladům spojeným s provozem dostávají spíše do pozadí. Tím lze vysvětlit, že i přes výhodu vyšší efektivity tepelného čerpadla (obr. 2-15) jsou zde celkové náklady vyšší než u infračerveného vytápění.

Zde si můžete přečíst naši srovnávací simulační studii společnosti GENIO Bauphysik o nejvýhodnějších formách vytápění dostupných v Rakousku