loading
HEAT4ALL ICONIC ogrzewania podczerwienią Systemy ogrzewania podczerwienią wyprodukowane w Niemczech

Ogólne warunki handlowe (AGB)

firmy Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1.Zakres stosowalności

W przypadku wszystkich transakcji i relacji handlowych pomiędzy Klientem a H4A, w szczególności w przypadku wszystkich ofert, potwierdzeń zamówień, dostaw i innych usług stosują się wyłącznie Ogólne Warunki Handlowe H4A in w aktualnie obowiązującej wersji. Sprzeczne z nimi warunki handlowe klienta nie będą mieć zastosowania, chyba że H4A udzieli uprzedniej, pisemnej zgody na ich stosowanie. AGB H4A będą również stosować się do wszystkich przyszłych relacji handlowych, również w przypadku gdy nie wskazano takiego faktu w odpowiednich dokumentach. AGB oraz ewentualne ich zmiany są dostępne na stronie internetowej www.heat4all.com oraz na terenie obiektów H4A. Klient jest użytkownikiem, jeżeli cel zamawianych towarów i usług nie może być zdefiniowany jako działalność handlowa lub związana z własną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca jest natomiast osobą fizyczną lub prawną, lub spółką posiadającą osobowość prawną, która w momencie zawarcia umowy realizuje działania z zakresu handlu lub własnej działalności gospodarczej.


2. Adresy

Adres firmy Heat4All Vertriebs GmbH
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
AUSTRIA
office@heat4all.at3. Potwierdzenia zamówień, zamówienia

Zawarcie umowy następuje dopiero w momencie pozytywnego, pisemnego potwierdzenia zamówienia przez H4A, lub w momencie dostarczenia towarów lub realizacji usługi. Klient otrzyma informację o ewentualnym nieprzyjęciu zamówienia.4. Dostawy i terminy dostaw

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy następują po rozliczeniu kosztów dostawy, na adres wskazany przez klienta. Koszty dostawy zostaną przy tym wyraźni wskazane w ofercie, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia lub w fakturze. Cena sprzedaży nie obejmuje kosztów montażu. Na życzenie można jednak zapewnić świadczenie takich usług po wpłacie stosownej kwoty na rzecz H4A. Ryzyko zniszczenia, utraty lub uszkodzenia towarów w przypadku samodzielnego odbioru zostaje przeniesione w momencie zgłoszenia stanu gotowości. H4A może również realizować częściowe dostawy. Klient nie będzie uprawniony do zwrotu częściowych dostaw. Terminy wskazane przez H4A są niewiążące, chyba że zostaną one wyraźnie określone jako wiążące. H4A będzie mieć również prawo do wstrzymania dostaw i usług do momentu realizacji przez drugą stronę umowy jej zobowiązań, np. ewentualnych wpłat zaliczki i innych zobowiązań. H4A będzie mieć również prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie lub do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym, w sytuacji gdy druga strona umowy nie realizuje swoich obowiązków/zobowiązań. Jeżeli H4A nie może zrealizować dostawy zamówionych towarów z przyczyn pozostających poza jej kontrolą, ponieważ towar został wyprzedany lub jeżeli dostawca H4A nie realizuje swoich zobowiązań umownych, H4A będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy zawartej z klientem. W takim przypadku klient zostanie niezwłocznie poinformowany o niedostępności produktu. Określone prawem możliwości składania roszczeń ze strony klienta zostają w tym przypadku zachowane.


5. Siła wyższa

Jeżeli wskutek działania okoliczności sił wyższej, łącznie z zakłóceniami działalności, H4A nie może prowadzić tejże działalności, H4A będzie zobowiązana do dokładnego poinformowania strony w możliwie jak najszybszy sposób. W przypadku działania okoliczności siły wyższej, H4A będzie mieć prawo do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. W każdym przypadku, stosowne terminy realizacji dostaw i świadczenia usług przez H4A zostaną wydłużone o czas trwania okoliczności siły wyższej.


6. Zezwolenia urzędowe i licencje

W przypadkach w których realizacja zobowiązań umownych wymaga zezwolenia urzędowego, strona umowy uzyska terminowo takie zezwolenie. Postanowienie to dotyczy również niektórych licencji dotyczących nadruków poszczególnych motywów. W przypadku nieuzyskania takich dokumentów H4A będzie mieć prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od ewentualnych innych roszczeń. W przypadku nieprzestrzegania przepisów określonych zezwoleniami urzędowymi i/lub warunkami licencji, strona umowy będzie zobowiązana do ochrony i zapewnienia braku szkód ze strony H4A.


7. Cena i płatności

Łączne ceny H4A należy rozumieć jako ceny netto ex Works (bez opłat prawnych i podatków), łącznie z kosztami opakowania, nie obejmują one jednak kosztów transportu i/lub ubezpieczenia. Dostarczone towary pozostają własnością H4A do momentu pełnego uregulowania zapłaty. Wszystkie należności wobec firmy Heat4All Vertriebs GmbH są zapadalne w trybie natychmiastowym, po otrzymaniu faktury, bez odliczeń skonta oraz innych potrąceń. H4A będzie uprawniona do realizacji dostaw lub wyświadczenia usług wyłącznie po zapłacie za usługi i/lub towary z góry. Strona umowy nie będzie mieć prawa do odliczania własnych roszczeń od należności wobec H4A, za wyjątkiem roszczeń strony umowy uznanych na piśmie przez H4A lub potwierdzonych wyrokiem sądowym. W przypadku opóźnienia ze strony partnera umowy,H4A będzie mieć prawo do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 7 % w skali roku. W przypadku uzgodnienia zapłaty cząstkowej, opóźnienie cząstkowej zapłaty prowadzi automatycznie do utraty uzgodnionego terminu.


8. Zastrzeżenie własności

Własność dostarczanych towarów zostaje przeniesiona na stronę umowy dopiero w momencie zapłaty całości ceny sprzedaży. H4A ma prawo do wyraźnego wskazania własności. Oznaczenia takie nie powinny być usuwane przez stronę umowy. Klient ma obowiązek nie sprzedawać, nie wydawać i nie przekazywać celem zabezpieczenia towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności. Strona umowy ma obowiązek niezwłocznego poinformowania H4A o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego towarów podlegających zastrzeżeniu własności, w tym o zastawieniu lub o pogorszeniu stanu towaru. W przypadku prawomocnego zastrzeżenia własności strona umowy będzie zobowiązana do niezwłocznego wydania towarów podlegających zastrzeżeniu prawa własności. W przypadku zwrotu zastrzeżonych towarów odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku przedstawienia wyraźnego, pisemnego odstąpienia od umowy. Strona umowy będzie zobowiązana do zapłaty opłaty z tytułu pogorszenia wartości zastrzeżonych towarów za okres ich przechowywania, nie mniejszej niż 30% wartości towarów plus ewentualne koszty dodatkowe (np. koszty transportu, upomnień…).


9. Rękojmia/Gwarancja

Obowiązują ustawowe okresy gwarancyjne. Usuwanie wad poza okresem gwarancyjnym jest dobrowolne. Okres ten rozpoczyna się od momentu przekazania lub dostarczenia towarów, lub w momencie realizacji usługi. odpowiedzialność za lub gwarancja zgodności towarów z innymi produktami, systemami, instalacjami lub ich elementami, oraz gwarancja odpowiedniości do określonego celu, lub dotycząca użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem jest wykluczona. Wykluczona jest również wszelka odpowiedzialność i gwarancja w przypadku zmian i modyfikacji towarów wprowadzonych bez zgody H4A. Warunkiem realizacji usług gwarancyjnych lub ewentualnych roszczeń gwarancyjnych strony umowy jest użytkowanie towarów zgodnie z instrukcją obsługi H4A. Wykluczone jest objęcie gwarancją działań osób trzecich, np. monterów i/lub elektryków, itd.,. Gwarancja i ewentualna rękojmia traci również ważność w przypadku, gdy strona umowy w okresie gwarancyjnym lub rękojmi nie przeprowadza ewentualnie wymaganych czynności konserwacyjnych lub serwisowych. W przypadku naprawy lub wymiany elementów, obowiązujący pozostaje pierwotny termin gwarancji. Strona umowy będzie zobowiązana do niezwłocznego zgłaszania wad, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od momentu dostarczenia towaru lub wyświadczenia usługi, podając opis wzory i dane faktury, łącznie z jej numerem, w formie pisemnej. W przypadku wad ukrytych będą one usuwane w terminie do 12 miesięcy od daty dostawy towarów, z wykluczeniem innych terminów. H4A gwarantuje wyłącznie parametry wyraźnie przyobiecane stronie umowy. Gwarancja i rękojmia nie obejmuje np. materiałów eksploatacyjnych, działania siły wyższej, wpływu wilgoci, nadmiernego zabrudzenia, pożaru, nieodpowiedniej wentylacji, wahań wartości napięcia przekraczających +/-10 %, oraz wpływu czynników elektrycznych, elektromagnetycznych i innych czynników zewnętrznych. Gwarancja na podstawie § 922 p. 1, drugie zdanie, drugie półzdanie ABGB (opis, próbka, wzór), § 922 p. 2 ABGB i § 933b p. 1 ABGB jest wykluczona. Jeżeli uzgodniono dostawę próbki, jest ona dostarczana bez udzielania jakichkolwiek gwarancji oraz z wykluczeniem odpowiedzialności. W przypadku częściowych dostaw towarów i/lub realizacji usług, okres gwarancyjny rozpoczyna się w momencie realizacji i/lub dostarczenia stosownej dostawy częściowej i/lub usługi częściowej. Wykluczone jest przekazywanie roszczeń gwarancyjnych na strony trzecie


10. Odpowiedzialność

H4A ponosi odpowiedzialność w przypadkach rażącego zaniedbania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyklucza się odpowiedzialność za przypadki nieznacznego zaniedbania. Firma nie odpowiada za straty zysków, oszczędności, szkody wynikające z roszczeń stron trzecich oraz za innego rodzaju szkody pośrednie i wynikowe. Wyklucza się odwrócenie ciężaru dowodu zgodnie z § 1298 ABGB. Towary oferują wyłącznie poziom bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących produktów, użytkowania produktów, itd. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i modyfikacje produktu oraz nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących serwisowania i usługi urządzeń oraz prowadzenie prac montażowych i konserwacyjnych z wykorzystanie produktów innych producentów powodują zwolnienie z wszelkiej odpowiedzialności. Postanowienie to dotyczy również sprzedaży działań pomocniczych i realizacyjnych ze strony H4A. H4A nie ponosi odpowiedzialności za szkody / szkody wynikowe spowodowane tym, iż klient samodzielnie podejmuje się montażu dostarczonych przez H4A części zamiennych, nie posiadając niezbędnej, technicznej wiedzy specjalistycznej, wiedzy z zakresu montażu, oraz doświadczenia. W przypadku uznania odpowiedzialności możliwe jest wyłącznie dochodzenie odszkodowania pieniężnego, przy czym odpowiedzialność jest ograniczona w każdym wypadku do maksymalnej kwoty wynoszącej 5000,00 euro. Jeżeli strona umowy zamierza pociągnąć H4A do odpowiedzialności regresowej z tytułu odpowiedzialności za produkt, strona ta musi złożyć roszczenia z dokładnym określeniem faktycznego stanu rzeczy związanego z odpowiedzialnością w terminie trzech tygodni od uzyskania wiedzy o takim stanie rzeczy, a w przypadku prawnego uznania roszczenia niezwłocznie, na ręce H4A w formie pisemnej. H4A ponosi odpowiedzialność regresową wyłącznie w przypadku rażącego zaniedbania lub celowego działania w złej woli. Łączne roszczenia dotyczące odszkodowania z tytułu wad dostaw i/lub usług muszą zostać złożone – w przypadku braku jednoznacznego uznania winy ze strony H4A – w terminie 12 miesięcy po stwierdzeniu stanu rzeczy, jednak nie później niż w terminie 3 lat od momentu wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę roszczenia, a ponadto muszą one zostać prawnie uznane, w przeciwnym wypadku roszczenia wygaszają. W przypadku złożenia przez stronę trzecią roszczenia wobec H4A w związku z zachowaniem strony umowy, wówczas strona umowy będzie zobowiązana do obrony i zabezpieczenia interesów H4A.


11. Datenschutz/Urheberrecht

Ochrona danych osobowych/prawa autorskie
Firma powinna wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe, rozliczeniowe i użytkowe klienta dla celów realizacji tej umowy bez uzyskiwania zgody klienta. Jeżeli H4A posługuje się stronami trzecimi w celu realizacji oferowanych usług, H4A będzie mieć prawo przekazywania informacji o stronie umowy takiej stronie trzeciej, jeżeli informacje są konieczne w celu wyświadczenia usługi. W przypadku innych zastosowań (np. porady, reklamy, badania rynku) firma powinna przetwarzać lub wykorzystywać dane osobowe klienta oraz przekazywać je stronie trzeciej po uzyskaniu zgody klienta lub jeżeli przekazanie takie stanowi wymóg prawny. Strona umowy deklaruje wyraźnie iż rozumie ona, że H4A przesyła informacje dotyczące produktów i usług firmy oraz oraz reklamy drogą e-mail, poprzez SMS, faksem i poczną. Firma gwarantuje jednak przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, że nieupoważnione osoby trzecie nie uzyskają wglądu ani dostępu do "wewnętrznych" danych firmy. Plany, szkice i inne dokumenty techniczne, oraz wzory, katalogi, prospekty, ilustracje i tym podobne dokumenty pozostają własnością intelektualną H4A. Strona umowy nie nabywa zatem żadnych praw do takich elementów, takich jak prawo do użytkowania prac i materiałów.


12. Prawo zleceniodawcy do odstąpienia od umowy w rozumieniu § 3 KSchG

Jeżeli strona umowy nie zawarła umowy na terenie obiektu HH4A ani na stanowisku targowym lub informacyjnym H4A, może ona odstąpić od umowy w terminie jednego tygodnia od momentu zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane we wskazanym terminie na adres H4A (decyduje data stempla pocztowego). Strona umowy nie ma prawa do odstąpienia w przypadku dążenia do zawarcia transakcji lub jeżeli przed zawarciem umowy nie istniały odpowiednie dorozumienia pomiędzy stronami umowy.


13. Pozostałe postanowienia

Jeżeli poszczególne postanowienia tych Ogólnych Warunków Handlowych są lub okażą się całkowicie nieważne lub niewykonalne, fakt ten nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami możliwie najwierniej odzwierciedlającymi pierwotne intencje stron. Wyklucza się dorozumienie innych warunków. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, dotyczy to również możliwości odstąpienia od formy pisemnej. Wyklucza się możliwość ustnych dorozumień. Forma pisemna obejmuje również wiadomości e-mail i przesyłane faksem. Strona umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania H4A o zmianach statusu firmy, zmianie adresu wykorzystywanego w celu realizacji płatności, zmianie formy prawnej i wszelkich zmianach istotnych z prawnego punktu widzenia do momentu wygaśnięcia wzajemnego, umownego stosunku prawnego pomiędzy stronami. Jeżeli strona umowy nie przekaże pisemnej informacji o zmianie adresu i na dotychczas znany adres przesłane zostaną ważne wyjaśnienia prawne i faktury H4A ze skutkiem ich niedoręczenia, wówczas dokumenty takie zostaną uznane za doręczone. Umowa podlega przepisom prawa austriackiego. Sądem sprawującym jurysdykcję jest sąd właściwy terytorialnie dla miasta Wiedeń, dzielnicy Śródmieście. Wyklucza się stosowanie przepisów Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów..Wiedeń, w kwietniu 2013 roku