loading
HEAT4ALL ICONIC Infraröda Värmepaneler Infraröda paneler tillverkade i Tyskland

Allmänna villkor

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Användningsområde

För samtliga affärsförbindelser mellan kunden och H4A, speciellt för samtliga erbjudanden, uppdragsbekräftelser, leveranser och övriga tjänster gäller uteslutande H4A allmänna villkor i giltigt version. En kunds avvikande eller motstridiga villkor är härmed uttryckligen inte tillämpliga om inte H4A ger sitt uttryckliga och skriftliga medgivande till detta. H4A's allmänna villkor ska också gälla för alla framtida affärsrelationer, även om det inte uttryckligen nämns. Dessa allmänna villkor, och eventuella ändringar av dessa, skall offentliggöras på webbplatsen www.heat4all.at och finns anslagna i H4A's affärslokaler. En kund ska anses vara konsument i den mån syftet med de varor och tjänster som beställts inte är relaterat till någon kommersiell verksamhet eller egen företagsverksamhet. Som entreprenör skall dock räknas den fysiska eller juridiska person eller ett införlivat partnerskap som, vid tidpunkten för avtalets ingående, bedriver någon form av kommersiell verksamhet eller egen företagsverksamhet.


2. Företagets adress

Adressen för företaget Heat4All Vertriebs GmbH är Heat4All GmbH
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
AUSTRIA
office@heat4all.at3. Orderbekräftelser, inköpsordrar

Ett kontrakt skall anses ha slutits om en jakande skriftlig orderbekräftelse har utfärdats av H4A, eller genom att varan eller tjänsten som beställts levererats eller tillhandahållits. I det fall en order inte godkänts skall kunden vid behov meddelas om detta.4. Leverans och leveransvillkor

Om inte annat överenskommits, skall leveranskostnader faktureras på den leveransadress som anges av kunden. Leveranskostnader skall redovisas separat i anbud, orderbekräftelse och faktura. Alla försäljningspriser är exklusive installationskostnader. På begäran ordnar H4A dessa tjänster till en extra kostnad. Om kunden hämtar godset övergår ansvaret på kunden i samband med upphämtningen (avser risk för förstörelse, förlust eller skada på godset). H4A förbehåller sig rätten att göra delleveranser. Kunden har inte rätt att vägra delleveranser. H4A's leveransvillkor är inte bindande om de inte uttryckligen anges som bindande. Dessutom har H4A rätt att hålla inne leveranser och tjänster tills den andra parten har fullgjort alla sina avtalsmässiga skyldigheter, t.ex. betalat eventuella förskott. H4A förbehåller sig också rätten att frånträda avtalet när som helst eller säga upp nämnda avtal utan förvarning om avtalsparten bryter mot någon av sina åtaganden/skyldigheter. I händelse av att H4A, utan eget förskyllan, inte kan leverera de beställda varorna, på grund av att produkten är slutsåld eller att en leverantör inte uppfyller sina kontraktsenliga förpliktelser gentemot H4A skall H4A ha rätt att frånträda avtalet. I detta fall skall kunden omedelbart informeras om att den beställda produkten inte är tillgänglig. Kundens lagstadgade rättigheter påverkas inte av detta.


5. Force majeure

I händelse av att H4A, på grund av force majeure, inklusive driftstörningar, är oförmögen att utföra sina åtaganden, skall H4A snabbt och utan onödigt dröjsmål underrätta den andra parten om detta. I händelse av force majeure har H4A rätt att häva avtalet helt eller delvis. Under alla omständigheter skall alla leveranser och planer H4A åtagit sig förlängas med den tid som effekterna av force majeure medför.


6. Officiella tillstånd och licenser

I den mån ett officiellt godkännande krävs för att genomföra avtalet, skall avtalsparten tillhandahålla nämnda godkännande i god tid. Detsamma gäller för alla licenser som hänför sig till tryckning av individuella motiv. Om avtalsparten underlåter att göra detta skall H4A - oaktat andra fordringar - ha rätt att häva avtalet. I händelse av icke överensstämmelse med officiella bestämmelser och/eller licensbestämmelser, skall avtalsparten gottgöra och hålla H4A skadeslös.


7. Priser och betalning

Alla H4As' priser är netto fabrik (exklusive lagstadgade skatter och avgifter), inklusive förpackningskostnader men utan fraktkostnader och/eller försäkring. H4A behåller äganderätten till levererade varor intill dess att full betalning har mottagits. Samtliga fordringar från Heat4All Vertriebs GmbH skall betalas omedelbart efter mottagandet av fakturan utan avdrag för rabatt eller andra avdrag. H4A förbehåller sig rätten att leverera varor och/eller tjänster, endast mot förskottsbetalning. Avtalsparten har inte rätt att dra av sina egna fordringar mot krav från H4A förutom om nämnda krav från avtalsparten skriftligen har godkänts av H4A eller beslutats i domstol. H4A har rätt att ta ut en dröjsmålsränta på 7% per år för sena betalningar från den avtalsslutande parten. Om delbetalningar har avtalats och någon av dessa inte betalas i tid förfaller automatiskt hela köpeskillingen till betalning omedelbart.


8. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till varor som levererats övergår inte till avtalsparten förrän hela köpesumman har betalats. H4A förbehåller sig rätten att märka varor som sin egendom. Avtalsparten får inte ta bort denna märkning. Kunden förbinder sig att inte sälja, pantsätta eller överlåta levererade varor som säkerhet så länge äganderättsförbehållet gäller. Avtalsparten måste meddela H4A utan dröjsmål om eventuella ändringar i varornas faktiska eller rättsliga status så länge de omfattas av äganderättsförbehåll, såsom utmätning eller kvalitetsförsämring. Vid genomförande och tillämpning av äganderättsförbehållet, är avtalsparten skyldig att omedelbart överlämna de varor som omfattas av äganderättsförbehåll. Återtagande av varor som omfattas av äganderättsförbehåll skall endast anses upphäva avtalet om detta uttryckligen deklarerats skriftligt. Under den tid H4A är i besittning av varorna är avtalsparten skyldig att ersätta H4A för varornas värdeminskning. Ersättningen skall dock uppgå till minst 30% av varornas värde plus eventuella merkostnader (t.ex. transportkostnader, indrivningskostnader...).


9. Garanti

De lagstadgade garantiperioderna gäller. Åtgärder utanför garantiperioden har inte någon effekt. Perioden börjar i samband med leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster. H4A lämnar ingen garanti eller ansvar för att H4As' produkter och tjänster är kompatibla med andra produkter, system, anläggningar eller delar därav. Garanti finns inte heller för produkternas lämplighet för en specifik användning eller vid felaktig användning/hantering. Likaså exkluderas ansvar och garanti för modifieringar av produkter som inte är godkända av H4A. Garanti och alla garantianspråk från den avtalsslutande parten godkänns endast om produkten har tagits i drift i enlighet med H4A´s bruksanvisning. Någon garanti för tjänster som utförs av tredje part, t.ex. installatör och/eller elektriker, etc. lämnas inte. Dessutom gäller inte garantiåtagandet från H4A om avtalsparten underlåter att genomföra nödvändiga reparationer eller underhållsarbeten inom den stipulerade garantitiden. Garantitiden återstartar inte för produkter som har reparerats eller ersatts. Avtalsparten är skyldig att omedelbart, och senast inom 21 dagar efter leverans, utfärda en skriftlig reklamation av varan eller tjänsten vilken specificerar fakturanummer och vad som är fel. Avtalsparten skall också lämna bevis och prover. Vid dolda fel, måste skriftlig reklamation för att vara giltig ske senast 12 månader efter leveransen. H4A ansvarar endast för egenskaper som uttryckligen ingår i garantin. Garanti lämnas inte på förbrukningsmaterial, inte heller i händelse av force majeure, exponering för fukt, höga föroreningshalter, brand, dålig ventilation, spänningsvariationer på mer än +/- 10%, elektrisk eller elektromagnetisk påverkan samt annan yttre påverkan. Garantin enligt punkt 922 (1), andra meningen, andra halvan av meningen i den österrikiska civillagen (ABGB) (beskrivning, prov, handelsprover), avsnitt 922 (2) i ABGB och avsnitt 933 B (1) i ABGB är exkluderade. I händelse av att en provleverans har avtalats lämnas ingen garanti för denna. I händelse av en partiell leverans av varor och/eller tillhandahållande av tjänster, börjar garantiperioden löpa i samband med den första delleveransen av varan och/eller tillhandahållandet av tjänsten. Överlåtelse av fordringar på tredje part är exkluderade.


10. Ansvar

H4A är ansvarigt för uppsåt och grov vårdslöshet i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Ansvar för ringa vårdslöshet är undantaget. Bolaget är inte ansvarigt för utebliven vinst, orealiserade besparingar, skador till följd av tredje parts anspråk, och andra indirekta följdskador. Återföring av bevisbördan i enlighet med avsnitt 1298 i ABGB är undantagen. Produkterna åtföljs endast av en sådan grad av säkerhet som kan förväntas på grundval av tillämpliga lagstadgade (produkt-) regler, relevanta bestämmelser, osv. Felaktigt handhavande och ingripande, samt bristande efterlevnad av service- och driftsinstruktioner eller utförande av anslutningsarbeten eller om produkten tas i drift med användande av tredjepartsprodukter leder till fullständig ansvarsfrihet för H4A. Detta gäller också för assistenter och ställföreträdande agenter till H4A. H4A ska inte hållas ansvarigt för skador eller följdskador till följd av att kunden - som varken har nödvändig teknisk kunskap eller nödvändig installationskompetens eller erfarenhet - installerar reservdelar från H4A. I händelse av ansvarsutkrävande får endast ekonomisk ersättning begäras med nettovärdet av varorna, dock högst 5,000.00 euro. Om avtalsparten avser att begära regress mot H4A baserat på ansvarsskyldighet, måste avtalsparten utan dröjsmål och skriftligen (rekommenderad post) underrätta H4A om sådana krav med angivande av de faktiska omständigheterna som ligger till grund för kravet. Detta skall göras inom tre veckor efter att dessa blivit kända för avtalsparten; Detsamma gäller i händelse av rättsliga förfaranden. I regressrätts-förfarandet skall H4A endast hållas ansvarigt för uppsåt eller grov oaktsamhet. För så vitt H4A inte uttryckligen har erkänt defekten, upphör alla skadeståndsanspråk som grundar sig på brister i de levererade varorna eller tjänsterna, om de inte anmälts till domstol inom 12 månader efter det att felet blivit objektivt urskiljbart eller allra senast inom 3 år efter den händelse inträffade som ligger till grund för kravet. Avtalsparten skall hålla H4A skadeslösa mot alla anspråk från tredje part som är att hänföra till avtalspartens skötsel och underhåll.


11. Sekretesspolicy / Copyright

Företaget kan samla in, behandla och använda personuppgifter, faktureringsdata och användardata som hänför sig till kunden utan kundens uttryckliga medgivande, i den mån det är nödvändigt för att utföra det som anges i kontraktet. I det fall H4A använder sig av tredje part för att tillhandahålla de tjänster som offereras, förbehåller sig H4A rätten att lämna ut uppgifter om avtalsparten till sådan tredje part om så krävs för att fullfölja ändamålet med kontraktet. Bolaget har rätt att bearbeta eller använda sådana personuppgifter och överföra nämnda information till tredje part för andra ändamål (t.ex. rådgivning, reklam, marknadsundersökningar), i den mån kunden har gett sitt medgivande eller om det är tillåtet enligt lag. Avtalsparten samtycker till att låta H4A förmedla information om sina egna produkter och tjänster såväl som reklammaterial via e-post , textmeddelanden (SMS), telefax och post. Företaget garanterar att det kommer att nyttja lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehöriga från att få insikt i eller mer omfattande tillgång till intern information. Planer, ritningar, teckningar eller andra tekniska dokument samt prover, kataloger, broschyrer, illustrationer, och liknande förblir H4As' intellektuella egendom. Avtalsparten ska inte beviljas användnings- eller exploateringsrättigheter av något slag.


12. Ångerrätt för kunden (konsument) i enlighet med 3 § konsumentskyddslagen 

Avtalsparten kan säga upp avtalet inom en vecka efter ingåendet av nämnda avtal om det inte har ingåtts i H4A´s lokaler eller på någon av H4A´s utställnings- eller informationsmontrar. Denna period börjar när kontraktet ingås. Uppsägningen skall utfärdas skriftligt och skickas till H4A inom den angivna perioden (poststämpel gäller). Ångerrätten gäller inte om avtalsparten själv har initierat affären eller om avtalet är ingånget utan att några föregående förhandlingar.


13. Övrigt

I händelse av att enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir helt eller delvis verkningslösa, skall övriga bestämmelser inte påverkas av detta. Istället skall de som ligger närmast det avsedda ändamålet ersätta icke verksamma bestämmelser. Det finns inga sidoavtal. Tillägg till avtalet måste bekräftas skriftligen för att gälla. Detsamma gäller för att upphäva kravet på skriftlig form. Det finns inga verbala sidoavtal. E-post och / eller telefax uppfyller kravet på skriftlig form. Så länge de transaktioner som omfattas av detta avtal inte har avslutats till ömsesidig belåtenhet, skall den upphandlande parten till H4A utan dröjsmål anmäla eventuella ändringar i bolagets fullständiga namn, i adressen till sitt betalningsombud, i sin juridiska form liksom varje förändring som är av juridisk betydelse. Om avtalsparten inte anmält en adressändring och därmed inte fått rättsligt relevanta uppgifter och fakturor som skickats till den senast kända adressen H4A har, skall dessa ändock anses mottagna. Detta kontrakt lyder under österrikisk lag. Den rättsliga arenan skall vara den behöriga domstolen i staden Wien (Innere Stadt). FN: s säljavtal är exkluderat.

Wien, i april 2013.