loading
HEAT4ALL ICONIC Infračervené kúrenie Infračervený ohrievač vyrobený v Rakúsku

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Rozsah pôsobnosti

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti H4A (VOP) v platnom znení sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy medzi spoločnosťou H4A a jej zákazníkmi vrátane /ale nielen/ ponúk, potvrdení objednávok, dodávok a iných služieb. Odchylné alebo konfliktné podmienky zákazníka sú týmto výslovne vylúčené, pokiaľ spoločnosť H4A písomne ​​neposkytne výslovný súhlas so svojou žiadosťou. VOP H4A sa vzťahujú aj na všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď nie sú výslovne uvedené. Tieto VOP a všetky ich zmeny budú zverejnené na webovej stránke www.heat4all.com a budú vystavené v obchodných priestoroch spoločnosti H4A. Zákazník sa považuje za spotrebiteľa, pokiaľ účel objednaného tovaru a služieb nesúvisí so žiadnou obchodnou alebo samostatnou zárobkovou činnosťou. Podnikateľom je však každá fyzická alebo právnická osoba alebo združené spoločnosti, ktoré v čase uzavretia zmluvy vykonávajú akúkoľvek obchodnú alebo samostatnú zárobkovú činnosť.


2. Adresa spoločnosti

Adresa spoločnosti Heat4All Vertriebs GmbH je Heat4All Vertriebs GmbH, Brühlerstrasse 73b / 7/5, A-2340 Mödling office@heat4all.at


3. Potvrdenia objednávok, objednávky

Zmluva sa považuje za uzavretú, ak H4A vydá súhlasné písomné potvrdenie objednávky alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím objednanej služby. V prípade, že objednávka nebude prijatá, bude zákazník v prípade potreby informovaný.


4. Dodanie a dodacie podmienky

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávky sa uskutočňujú účtovaním nákladov na dodanie na dodaciu adresu uvedenú zákazníkom. Náklady na doručenie sa uvedú osobitne v ponuke, potvrdení objednávky alebo faktúre. Predajné ceny nezahŕňajú náklady na inštaláciu. Na požiadanie však H4A zorganizuje tieto služby za príplatok. V prípade vyzdvihnutia zákazníkom prechádza riziko zničenia, straty alebo poškodenia tovaru prevzatím uvedeného tovaru. H4A si vyhradzuje právo na čiastočné dodávky. Zákazník nemá právo odmietnuť čiastočné dodávky. Pokiaľ H4A uviedol dodacie podmienky, tieto sú nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne opísané ako záväzné. Okrem toho je spoločnosť H4A oprávnená zadržať dodávky a služby dovtedy, kým druhá strana nesplní všetky svoje zmluvné záväzky, napr. všetky zálohové platby a ďalšie záväzky. H4A si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať uvedenú zmluvu bez oznámenia, ak zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností. V prípade, že spoločnosť H4A nemôže byť sama o sebe schopná dodať objednaný tovar z dôvodu vypredania produktu alebo dodávateľa, ktorý si neplní svoje zmluvné záväzky voči spoločnosti H4A, má spoločnosť H4A právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade bude zákazník okamžite informovaný o tom, že objednaný produkt nie je k dispozícii. Zákonné práva zákazníka tým zostávajú nedotknuté.


5. Vyššia moc

V prípade, že H4A je z dôvodu vyššej moci operatívne nefunkčná, vrátane prevádzkového prerušenia, H4A o tom bezodkladne a bez zbytočného odkladu informuje druhú stranu. V prípade zásahu vyššej moci je spoločnosť H4A oprávnená odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne. V každom prípade sa všetky harmonogramy dodávok a výkonu, ktoré sa H4A zaviazala dodať resp. vykonať, predĺžia o obdobie trvania účinkov vyššej moci.


6. Úradné povolenia a licencie

Pokiaľ sa na plnenie zmluvy vyžaduje úradný súhlas, zmluvná strana poskytne uvedené schválenie včas. To isté platí pre všetky licencie týkajúce sa tlače jednotlivých motívov. Ak tak zmluvná strana neurobí, H4A - bez ohľadu na ostatné nároky - je oprávnená od zmluvy odstúpiť. V prípade nedodržania úradných a / alebo licenčných predpisov musí zmluvná strana odškodniť a uznať H4A za neškodnú.


7. Ceny a platby

Všetky ceny H4A sú čisté ceny zo závodu (bez zákonných poplatkov a daní), vrátane nákladov na balenie, ale bez poštovného a / alebo poistenia. H4A si ponechá vlastníctvo dodaného tovaru až do prijatia úplnej a konečnej platby. Všetky pohľadávky spoločnosti Heat4All Vertriebs GmbH sú splatné okamžite po prijatí faktúry bez zľavy alebo akýchkoľvek iných zrážok. H4A si vyhradzuje právo dodať tovar alebo poskytnúť služby, a to iba za preddavok. Zmluvná strana nie je oprávnená započítať svoje vlastné pohľadávky voči nárokom H4A, pokiaľ uvedené pohľadávky zmluvnej strany neboli písomne ​​uznané H4A alebo neboli súdne určené. Spoločnosť H4A je oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 7% s. a. za oneskorené platby zo strany zmluvnej strany. Ak bola dohodnutá platba v splátkach, jej zlyhanie v prípade každej takejto splátky automaticky vedie k omeškaniu, čo znamená, že celá kúpna cena bude splatná okamžite.


8. Zachovanie vlastníctva

Vlastníctvo dodaného tovaru neprechádza na zmluvnú stranu, kým nie je zaplatená celá kúpna cena. H4A si vyhradzuje právo označiť tovar ako svoj majetok. Zmluvná strana nesmie toto označenie odstrániť. Zmluvná strana musí bezodkladne oznámiť spoločnosti H4A akékoľvek zmeny vo faktickom alebo právnom postavení tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, ako sú zabavenia alebo znehodnotenie tovaru. V prípade uplatnenia výhrady vlastníctva je zmluvná strana povinná okamžite odovzdať tovar, ktorý je predmetom vlastníctva. Opätovné prevzatie tovaru, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva, sa považuje za odstúpenie od zmluvy, iba ak bola táto zmluva výslovne písomne ​​uznaná. Po dobu držania tovaru je zmluvná strana povinná nahradiť spoločnosti H4A ich zníženie hodnoty, jej vrátenie však bude navýšené o najmenej 30% z hodnoty tovaru prípadne o akékoľvek ďalšie náklady (napr. prepravné, náklady za upomienky ...).


9. Záruka

Platia zákonné záručné lehoty. Nápravné opatrenia mimo záručnej doby nie sú účinné. Obdobie začína prevodom alebo dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb. Akákoľvek zodpovednosť alebo záruka za kompatibilitu výrobkov s inými výrobkami, systémami, inštaláciami alebo ich časťami, ako aj za vhodnosť na konkrétne použitie alebo v prípade nesprávnej manipulácie sa vylučuje. Akákoľvek zodpovednosť alebo záruka za zmeny produktov, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou H4A, je rovnako vylúčená. Záruka a akékoľvek nároky na záruku od zmluvnej strany budú uznané, iba ak bol produkt uvedený do prevádzky v súlade s prevádzkovými pokynmi H4A. Akákoľvek záruka za služby poskytované tretími stranami, napr. inštalátor a / alebo elektrikár atď. sú vylúčené. Záruka a akákoľvek záruka okrem toho zaniknú, ak zmluvná strana nevykonáva potrebné opravy alebo údržbu v rámci záručných období. Záručná doba sa nebude predlžovať v prípade výrobkov, ktoré boli opravené alebo vymenené. Zmluvná strana je povinná podať písomnú reklamáciu, v ktorej uvedie akékoľvek vady okamžite, najneskôr do 21 dní od doručenia tovaru alebo poskytnutia služby, s uvedením čísla faktúry, chyby a predloženia dôkazov, ako aj vzoriek. V prípade skrytých vád musí byť písomná reklamácia podaná najneskôr do 12 mesiacov od dodania tovaru alebo inak vylúčená. H4A preberá zodpovednosť iba za vlastnosti výslovne zahrnuté v záruke. Záruka sa nevzťahuje na opotrebované diely, v prípade zásahu vyššej moci, vystaveniu nadmernej vlhkosti, nadmernému znečisteniu, ohňu, slabému vetraniu, kolísaniu napätia o viac ako +/- 10%, ako aj k elektrickým alebo elektromagnetickým vplyvom a iným vonkajšie vplyvom.Záruka podľa § 922 ods. 1 druhej vety druhej polovice vety rakúskeho Všeobecného občianskeho zákonníka (ABGB) (opis, skúšobná vzorka, obchodná vzorka), § 922 ods. 2 ABGB a oddielu 933 b ods. 1 ) ABGB sú vylúčené. V prípade, že bola dohodnutá vzorová dodávka, je vylúčená akákoľvek záruka a zodpovednosť. V prípade čiastočného dodania tovaru a / alebo poskytovania služieb začne záručná doba plynúť vykonaním a / alebo poskytnutím (čiastočného) dodania a / alebo (čiastočného) servisu. Postúpenie pohľadávok tretím stranám je vylúčené.


10. Zodpovednosť

H4A zodpovedá za úmysel a hrubú nedbanlivosť v súlade so zákonnými predpismi. Zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť je vylúčená. Spoločnosť nezodpovedá za ušlý zisk, nerealizované úspory, škody vyplývajúce z nárokov tretích strán a iné nepriame a následné škody. Zrušenie dôkazného bremena v súlade s oddielom 1298 ABGB je vylúčené. Výrobky ponúkajú iba taký stupeň bezpečnosti, aký možno očakávať na základe platných právnych predpisov (výrobkov), príslušných ustanovení atď. Nesprávne zaobchádzanie a rušenie, ako aj nedodržanie servisných a prevádzkových pokynov alebo vykonanie pripojenia práce alebo uvedenie do prevádzky s použitím produktov tretích strán majú za následok vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti v celom rozsahu. To platí aj pre činnosti asistentov a zástupcov spoločnosti H4A. H4A nezodpovedá za škody / následné škody, ktoré vzniknú zákazníkovi, ktorý nemá ani potrebné technické znalosti, ani potrebné inštalačné zručnosti alebo skúsenosti - inštaláciu náhradných dielov dodaných spoločnosťou H4A. V prípade zodpovednosti sa môže požadovať iba peňažná kompenzácia so záväzkom obmedzeným na čistú hodnotu tovaru, avšak nepresahujúcim 5 000,00 EUR. Ak má zmluvná strana v úmysle využiť H4A na základe nárokov na zodpovednosť za výrobky, musí o nich bezodkladne informovať H4A (doporučená pošta), pričom uvedie podporné skutočnosti do troch týždňov potom, ako sa ich strany dozvedeli; to isté platí v prípade súdneho konania. V opravnom konaní je spoločnosť H4A zodpovedná iba za úmysel alebo hrubú nedbanlivosť. Pokiaľ spoločnosť H4A vadu výslovne neuznala, všetky nároky na náhradu škody na základe vád dodaného tovaru alebo poskytnutých služieb zanikajú, pokiaľ neboli uplatnené na súde do 12 mesiacov od zistenia vád, ktoré boli objektívne rozpoznateľné, alebo najneskôr do 3 rokov po udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku. Zmluvná strana odškodní H4A a zbaví ju škôd voči akýmkoľvek nárokom tretích strán vyplývajúcich z konania zmluvnej strany.


11. Zásady ochrany osobných údajov / autorské práva

Spoločnosť môže zhromažďovať, spracúvať a využívať osobné údaje, fakturačné údaje a údaje o používaní týkajúce sa zákazníka bez jeho výslovného súhlasu, pokiaľ je to potrebné na plnenie zmluvy. V rozsahu, v akom by spoločnosť H4A mala využívať služby tretích strán na poskytovanie ponúkaných služieb, si spoločnosť H4A vyhradzuje právo zverejniť údaje týkajúce sa zmluvnej strany ktorejkoľvek takejto tretej strane, ak sa to vyžaduje na účely zmluvy. Spoločnosť je oprávnená tieto osobné údaje spracovať alebo použiť a uvedené postúpiť tretím stranám na iné účely (napr. poradenstvo, reklama, prieskum trhu), pokiaľ zákazník dal súhlas alebo ak to povoľuje zákon. Zmluvná strana výslovne súhlasí s povolením spoločnosti H4A oznamovať informácie o svojich vlastných produktoch a službách, ako aj reklamný materiál prostredníctvom e-mailu, textových správ (SMS), faxu a pošty. Spoločnosť ručí za to, že použije vhodné technické a organizačné prostriedky, aby zabránila neoprávneným tretím stranám získať prehľad alebo rozšíriť prístup k svojim interným údajom. Plány, výkresy alebo iné technické dokumenty, ako aj vzorky, katalógy, brožúry, ilustrácie a podobné výrobky zostávajú duševným vlastníctvom spoločnosti H4A. Zmluvnej strane sa neudeľujú žiadne práva na používanie ani využívanie.


12. Právo na odstúpenie od zmluvy (spotrebiteľa) v súlade s odsekom 3 zákona o ochrane spotrebiteľa

Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť do jedného týždňa od uzavretia zmluvy, ak nebola uzavretá v priestoroch spoločnosti H4A alebo na niektorom z jej výstavných alebo informačných stánkov. Táto lehota sa začína uzavretím zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť vydané písomne ​​a zaslané spoločnosti H4A v stanovenej lehote (poštová pečiatka). Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje, ak zmluvná strana iniciovala obchod sama alebo ak uzavretiu zmluvy nepredchádzalo žiadne rokovanie.


13. Rôzne

V prípade, že jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných podmienok sú alebo sa stávajú úplne alebo čiastočne neplatnými, účinnosť ostatných ustanovení týmto nie je dotknutá. Namiesto toho tie, ktoré sa najviac približujú zamýšľanému účelu, nahradia neúčinné ustanovenia. Neexistujú žiadne vedľajšie dohody. Dodatky k zmluve sú účinné iba vtedy, ak sú potvrdené písomne. To isté platí pre zrieknutie sa požiadavky na písomnú formu. Neexistujú žiadne ústne vedľajšie dohody. E-mail a / alebo fax musí spĺňať požiadavku písomnej formy. Pokiaľ sa transakcie, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, neuzatvorili na základe vzájomného súhlasu, musí zmluvná strana bezodkladne oznámiť spoločnosti H4A všetky zmeny v úplnom názve spoločnosti na adrese svojho platobného zástupcu v právnej forme, ako aj akékoľvek zmeny, ktoré sú právne významné. Ak zmluvná strana nezverejní zmenu adresy a preto nedostane právne relevantné vyhlásenia a faktúry zaslané H4A na svoju poslednú známu adresu, vyhlásenia a faktúry sa napriek tomu považujú za doručené. Táto zmluva podlieha rakúskemu právu. Miestom konania je príslušný súd s právomocou v meste Viedeň (Innere Stadt). Uplatňovanie dohovoru OSN o predaji je výslovne vylúčené.
 
Viedeň, apríl 2013.