loading
HEAT4ALL ICONIC infrardeči grelni paneli Infrardeče ogrevanje proizvedeno v Nemčiji

Splošni pogoji poslovanja (SPP)

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. Področje uporabe

Za kakršnokoli poslovno sodelovanje med kupcem in podjetjem H4A, posebej za vse ponudbe, potrditve naročil, dobave ter ostale storitve veljajo izključno splošni pogoji poslovanja podjetja H4A v takrat veljavni izvedbi. Nasprotujoči poslovni pogoji kupca se izrecno ne uporabljajo razen, če se H4A z njimi strinja, kar mora predhodno tudi pisno potrditi. Splošni pogoji poslovanja veljajo tudi za vsa prihodnja poslovna sodelovanja, tudi, če to ni posebej navedeno. Splošni pogoji poslovanja, kot tudi njihove morebitne spremembe, bodo objavljeni na spletni strani www.heat4all.com in hranjeni v poslovnih prostorih podjetja H4A. Stranka je potrošnik, če pridobljeno blago ali storitev ne uporablja za namene svoje poklicne ali samostojne pridobitne dejavnosti. Podjetnik pa vsaka fizična, pravna oseba ali osebna družba, ki po sklenitvi pogodbe deluje za namene svoje poklicne ali samostojne pridobitne dejavnosti.


2. Naslov

Naslov podjetja Heat4All Vertriebs GmbH je
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
AUSTRIA
office@heat4all.at3. Potrditev naročil, naročanje

Pogodba velja za sklenjeno šele po pisni pozitivni potrditvi naročila s strani podjetja H4A, oziroma z dobavo blaga ali z izvedbo storitve. V primeru, da se naročilo zavrne, se kupca o tem obvesti.4. Dobave in dobavni roki

V kolikor ni drugače dogovorjeno, se dobava izvrši proti plačilu stroškov dostave na naslov, ki ga navede kupec.
Stroški dostave so na ponudbi, potrditvi naročila ali računu navedeni posebej. Prodajne cene ne vključujejo stroškov namestitve. H4A lahko na željo organizira tudi to storitev, ki pa je dodatno plačljiva. Prenos tveganj za primer uničenja, izgube ali poškodb blaga preide na prevzemnika v trenutku predaje blaga. H4A si pridržuje pravico do delnih dobav, katerih kupec nima pravice zavrniti.
S strani H4A navedeni dobavni roki niso zavezujoči razen, če ni dogovorjeno drugače. H4A ima pravico do zadržanja dobave proizvodov in storitev, vse dokler pogodbeni partner ne izpolni vseh dogovorjenih obveznosti, npr. izvršitev predplačila.
H4A ima pravico do odstopa od pogodbe oz. njene takojšnje razveljavitve v primeru, da pogodbeni partner krši pogodbene dolžnosti/obveznosti. V kolikor H4A brez lastne krivde ne more dobaviti naročenega blaga, ker je ta razprodan, ali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih dolžnosti dobavitelja, lahko H4A od naročila kupca odstopi. V tem primeru se kupca o nerazpoložljivosti naročenih proizvodov nemudoma obvesti. Zakonske pravice kupca ostanejo nespremenjene.


5. Višje sile

Če H4A zaradi višjih sil, vključno motenj obratovanja, ni sposoben izpolnjevati pogodbenih obveznosti, bo o tem, ter o ne krivdni zamudi nemudoma obvestil pogodbenega partnerja. H4A ima v primeru višjih sil pravico, da delno ali v celoti odstopi od pogodbe. Vsekakor se podaljšajo vsi dobavni in izvedbeni roki H4A za časovno obdobje trajanja višjih sil.


6. Uradna in licenčna dovoljenja

V primerih, ko se za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti potrebuje uradno dovoljenje, je tega dolžan pogodbeni partner pravočasno priskrbeti. To velja tudi za morebitne licence za tisk individualnih motivov. V najhujšem primeru ima H4A neozirajoč se na preostale zahteve, pravico do odstopa od pogodbe. V kolikor pogodbeni partner ni upošteval uradnih in/ali licenčnih predpisov, je H4A izvzet iz kakršnihkoli odškodninskih odgovornosti in tožb.


7. Cene in plačila

Vse cene podjetja H4A so neto cene franko tovarna (izklj. zakonske dajatve in davki), z vključenimi stroški pakiranja, vendar brez stroškov transporta in/ali zavarovanja.
Dobavljeno blago ostane vse do celotnega poplačila v izključni lasti H4A. Vse terjatve podjetja Heat4All Vertriebs GmbH zapadejo v plačilo takoj po prejemu računa, brez odbitkov popustov ali drugih odtegljajev.
H4A si pridržuje pravico dostave blaga in storitev proti predplačilu.
Zahtevki pogodbenega partnerja nimajo pravice pred zahtevki H4A, razen, če mu H4A to pisno odobri, ali je bilo to zakonsko priznano.
V primeru, da pogodbeni partner s plačili zamuja, mu lahko H4A zaračuna 7 % zamudnih obresti po naročilu.
V primeru zamud dogovorjenih delnih plačil, zapadejo neplačani zneski z dnem zamude v plačilo.


8. Pridržanje lastninske pravice

Prenos lastništva dobavljenega blaga preide na pogodbenega partnerja šele, ko ta v celoti izplača kupnino. H4A ima pravico, da svojo lastnino jasno označi. Teh označb pogodbeni partner ne sme odstraniti. Blaga s pridržkom lastništva kupec ne sme prodati naprej, ga uporabiti kot hipoteko ali ga zastaviti kot varščino. Pogodbeni partner je o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega statusa blaga s pridržkom lastništva, npr. o njegovi zaplembi ali poslabšanju stanja, dolžan o tem nemudoma obvestiti H4A.
V primeru uveljavitve pridržka lastninske pravice, je dolžan pogodbeni partner blago s pridržkom lastništva nemudoma predati.
V primeru umika blaga s pridržkom pravice, se lahko od pogodbe odstopi le v primeru izrecne pisne izjave.
Za čas posedovanja blaga mora pogodbeni partner poplačati stroške zmanjšanja njegove vrednosti, najmanj pa 30 % od vrednosti blaga ter morebitne dodatne stroške (npr. stroške transporta, stroške opominov ...).


9. Jamstvo/Garancija

Veljavni so zakonsko določeni jamčevalni roki. Ukrepi za odpravljanje napak izven rokov jamstva nimajo veljavnosti.
Rok prične teči ob predaji oz. dobavi blaga ali izvedeni storitvi.
Izključuje se vsakršna odgovornost ali jamstvo za združljivost blaga z ostalimi proizvodi, sistemi, napravami, ali njihovimi deli, kot tudi za uporabo v druge namene oz. za primere neustreznega ravnanja. Prav tako se izključuje vsakršna odgovornost ali jamstvo pri spreminjanju blaga, ki ni bilo odobreno s strani H4A.
Pogodbeni partner ima pravico do uveljavljanja pravic iz jamstva oz. morebitnih garancij s predpogojem, da je bilo blago montirano in uporabljeno v skladu s H4A navodili za uporabo. Jamstvo se izključuje v primeru posegov v izdelek s strani tretjih oseb npr. serviserjev in/ali električarjev itd.
Dodatno preneha veljavnost jamstva in morebitna garancija, če pogodbeni partner v času garancijskih ter jamčevalnih rokov ne dopušča izvedbo morebiti potrebnih popravil in/ali vzdrževanja.
Po opravljenih izboljšavah ali menjavi, jamstvo ne prične teči od začetka.
Pogodbeni partner mora v primeru, da zazna napake, o teh nemudoma obvestiti dobavitelja, najkasneje pa v roku 21 dni po dobavi blaga oz. opravljeni storitvi, mora poslati pisno pritožbo z dokazili, vzorci in podatki številke računa.
Za primer skritih napak je potrebno pisno pritožbo podati najkasneje v roku 12 mesecev od dobave blaga, sicer se izgubi pravica sklicevanja na to napako.
H4A podaja jamstvo samo za lastnosti, katere so bile pogodbenemu partnerju tudi izrecno obljubljene. Jamstva in garancije ni za dele podvržene obrabi, za primere višjih sil, izpostavljenosti vlagi, prekomerni zamazanosti, ognju, slabi ventilaciji, za primere nihanja napetosti za več kot +/-10 % ter izpostavljenosti električnim oz. elektromagnetnim vplivom in ostalim zunanjim dejavnikom.
Jamstva na podlagi 2. stavka 1. odstavka 922. člena v drugem delu ABGB (Avstrijski splošni civilni zakonik; opis, preskušanje, tipski vzorec) in 2. odstavka 922. člena ABGB in 933b člena 1.odstavka ABGB so izključena. V kolikor se dogovori za dobavo vzorca, se zanj izključuje kakršnokoli jamstvo in odgovornost.
V primeru delnih dobav blaga in/ali izvedbe storitev, prične teči rok garancijskih storitev z izvedbo in/ali zagotovitvijo zadevnih (delnih) dobav in/ali (delnih) izvedb storitev.
Odstop terjatev na tretje osebe se izključuje.


10. Odgovornost

H4A odgovarja za primer naklepa in hude malomarnosti po zakonskih določilih.
Odgovornost za primere lažje malomarnosti se izključuje.
Podjetje ne odgovarja za izgubo dobička, izgubljene prihranke, škodo nastalo s strani tretjih in ostalo posredno ter posledično škodo.
Prenos dokaznega bremena po § 1298 členu ABGB avstrijskega splošnega civilnega zakonika, se izključuje.
Blago nudi takšno zaščito, ki jo je glede na trenutno veljavna zakonska določila in predpise o proizvodih, ter njihovi varni uporabi za pričakovati. Nepravilno ravnanje, posegi in neupoštevanje navodil za servisiranje ter uporabo, ali izvedba priključitve oz. pripravljanje za zagon z uporabo proizvodov drugih proizvajalcev, v celoti izključujejo vsakršno odgovornost.
To velja tudi za ravnanje izvajalcev in zastopnikov podjetja H4A.
H4A ne odgovarja za škodo/posledično škodo, ker je kupec brez ustreznega tehničnega strokovnega znanja, potrebnih veščin za namestitev in izkušenj, sam vgradil rezervne dele, ki mu jih je dobavil H4A.
V primeru odgovornosti se lahko zahteva le povračilo denarja, kjer pa je odgovornost omejena na višino neto vrednosti blaga, vendar največ do zneska vrednosti 5.000,00 EUR.
V kolikor ima pogodbeni partner namen do podjetja H4A vložiti regresni zahtevek iz naslova proizvajalčeve produktne odgovornosti, mora odločilna dejstva podrobno specificirati in jih s sodnim uveljavljanjem v roku treh tednov od dneva spoznanja napake v pisni obliki nemudoma poslati (priporočeno pošiljanje) podjetju H4A. H4A odgovarja v regresnem zahtevku le za primer naklepa ali hude malomarnosti.
Vse odškodninske zahtevke v zvezi s pomanjkljivimi dobavami in/ali storitvami, je potrebno, v kolikor pomanjkljivost s strani H4A ni izrecno priznana, v času 12 mesecev po njeni objektivni razpoznavi, vendar najkasneje v roku 3 let od dogodka, uveljavljati zahtevke na sodišču, v nasprotnem primeru pravica do zahtevka preneha. Če tretje osebe vložijo zahtevek za nastalo škodo, ki je posledica ravnanja pogodbenega partnerja, mora pogodbeni partner zagotoviti, da je podjetje H4A razbremenjeno vsakršnih odškodninskih odgovornosti in tožb.


11. Varstvo podatkov/avtorske pravice

Podjetje ima pravico, da podatke o kupcu glede stanja, poravnav in uporabnine hrani, obdeluje ter uporablja za potrebe izpolnjevanja zahtev te pogodbe, za kar ne potrebuje izrecne privolitve s strani kupca.
V kolikor se H4A za izvedbo ponujenih storitev poslužuje tretjih oseb, ima H4A pravico predložiti informacije o pogodbenem partnerju, v kolikor je to za namene izvedbe storitve potrebno.
Za druge namene (npr. svetovanje, oglaševanje, raziskave trga) lahko podjetje podatke o stanju obdeluje in uporablja ter posreduje tretjim osebam, v kolikor se kupec s tem strinja ali se za to pridobi zakonsko dovoljenje.
Pogodbeni partner izrecno privoli, da mu H4A informacije o svojih proizvodih in storitvah ter oglase pošilja preko elektronske pošte, faksa in pošte.
Podjetje kljub temu jamči s pomočjo ustreznih tehničnih ter organizacijskih ukrepov, da neavtorizirane tretje osebe nimajo ne vpogleda, niti ne širši dostop do interne baze podatkov.
Načrti, skice ali ostali tehnični dokumenti ostanejo prav tako kot vzorci, katalogi, prospekti, posnetki in podobno, intelektualna lastnina podjetja H4A. Pogodbeni partner ne pridobi nikakršnih pravic za njihovo uporabo ter predelavo.


12. Pravica do odstopa podjetja od pogodbe glede na § 3 člen avstrijskega zakona o varstvu potrošnikov (KSchG)

V kolikor pogodbeni partner ni sklenil pogodbe v prostorih podjetja H4A, niti na sejmu ali na informacijski stojnici podjetja H4A, potem ima pravico v roku enega tedna od pogodbe odstopiti. Ta rok prične teči od datuma sklenitve pogodbe. Odstop je potrebno v navedenem roku v pisni obliki (priporočeno pismo) poslati H4A. Pogodbeni partner nima pravice do odstopa od pogodbe, v kolikor je bil on sam pobudnik te poslovne naveze oz. če pred sklenitvijo pogodbe niso bila izvedena posvetovanja med pogodbenima partnerjema.


13. Razno

V kolikor so posamezna določila teh splošnih pogojev poslovanja v celoti ali delno neučinkovita oz. to postanejo, to ne vpliva na veljavnost drugih določil. Namesto njih pričnejo veljati določila, ki so želenemu namenu najbližje.
Dodatnih sporazumov to ne zadeva. Dopolnitve k pogodbi so veljavne le v primeru pisne potrditve. To velja tudi za morebitno opustitev zahteve po pisni obliki. Ustni dodatni dogovori ne obstajajo. Zahtevi po pisni obliki sporočanja ustreza tudi sporočanje preko e-pošte ali faksa.
Pogodbeni partner mora za čas trajanja poslovnega sodelovanja, ki je del te pogodbe, podjetje H4A ažurno obveščati o vseh morebitnih spremembah v zvezi s podjetjem, kot so sprememba naslova, njegove pravne oblike in o vseh zakonsko pomembnih spremembah. V kolikor poslovni partner spremembe naslova ne sporoči in so mu s strani H4A poslane pomembne izjave ter računi na nazadnje poznan naslov, potem pošiljke veljajo kot vročene. Za vse pravne spore v zvezi s to pogodbo se uporablja avstrijsko pravo. Sodno pristojnost ima stvarno pristojno sodišče na Dunaju. Pri tem se izrecno izključuje uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

Dunaj, april 2013