Nice to heat you...
Prijslijst en catalogus

Heat4All infraroodstralers in vergelijking

Vergelijkende studie GENIO Verwarmingskosten

De volgende figuren tonen de resultaten van de berekening van de economische efficiëntie. Onder de gemaakte veronderstellingen is systeem 01 (HEAT4All infraroodverwarming) het meest kosteneffectief gedurende de beschouwde periode (20 jaar). Systeem 04 (vloerverwarming+warmtepomp) heeft iets hogere totale kosten (ongeveer 8%), systemen 02 (ventilatorconvectoren+wijkverwarming) en 03 (radiatoren+wijkverwarming) hebben aanzienlijk hogere totale kosten van respectievelijk 20% en 47%.

Som van de contante waarden over de beschouwde periode

De volgende figuur toont de ontwikkeling van de totale kosten in de betrokken periode. De initiële investeringen markeren het beginpunt in jaar 0, de jaarlijkse kosten (energiebronnen, vaste kosten, onderhoud, …) resulteren in de helling van de curven, vervangingsinvesteringen kunnen worden gezien als sprongen in het respectieve jaar en de restwaarden van de installatiecomponenten worden in het laatste jaar afgetrokken.

Uit een vergelijking van de afzonderlijke kostengroepen blijkt dat het HEAT4ALL infraroodverwarmingssysteem verreweg de laagste investeringskosten heeft. Hoewel de lopende energiekosten voor infraroodverwarming aanzienlijk hoger zijn dan voor alle andere varianten, blijft het systeem over het geheel genomen het meest kosteneffectief gezien de relatief hoge investerings-, onderhouds- en vaste kosten van de vergelijkbare systemen. Door de zeer hoge thermische standaard van de gebouwschil zijn de lopende energiekosten vaak lager dan de kapitaal- en exploitatiekosten. Dit verklaart waarom, ondanks het rendementsvoordeel van de warmtepomp (figuur 2-15), de totale kosten ervan hoger zijn dan die van infraroodverwarming.

admin