Nice to heat you...
Prijslijst en catalogus

AGB

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. toepassingsgebied

Op alle zakelijke betrekkingen tussen Klant en H4A, in het bijzonder op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen en overige diensten, zijn uitsluitend de Algemene Bedrijfsvoorwaarden van H4A in de telkens geldende versie van toepassing.
Tegenstrijdige voorwaarden van de Klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij H4A vooraf uitdrukkelijk schriftelijk instemt met de geldigheid daarvan.
De AV van H4A zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook indien daar niet uitdrukkelijk naar wordt verwezen.
De AV, alsmede eventuele wijzigingen daarvan, worden bekendgemaakt op de website www.heat4all.com en zijn beschikbaar in de bedrijfsruimten van H4A.
De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.
Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


 

2. adressen

Het adres van Heat4All Vertriebs GmbH is
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Oostenrijk
office@heat4all.at


3. orderbevestigingen, bestellingen

Overeenkomsten komen pas tot stand door een positieve schriftelijke orderbevestiging door H4A, dan wel door levering van de goederen of verrichting van de dienst. De klant wordt in voorkomend geval op de hoogte gesteld van een niet-aanvaarding van een bestelling.


4. leveringen en leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen tegen betaling van de leveringskosten aan het door de klant opgegeven leveringsadres. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld in de offerte, de orderbevestiging of de facturen. De verkoopprijzen zijn exclusief montagekosten. Op verzoek kunnen deze diensten echter tegen afzonderlijke betaling door H4A worden georganiseerd. Het risico van vernietiging, verlies of beschadiging van de goederen gaat bij zelfafhaling over op de terbeschikkingstelling. H4A kan ook in delen leveren. De klant heeft niet het recht gedeeltelijke leveringen te weigeren. Door H4A opgegeven termijnen zijn niet bindend, tenzij zij uitdrukkelijk als bindend zijn aangeduid. Voorts is H4A gerechtigd leveringen en diensten achter te houden totdat de contractpartner aan al zijn verplichtingen, bijvoorbeeld eventuele aanbetalingen, heeft voldaan. Evenzo heeft H4A te allen tijde het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken of deze zonder opzegtermijn te beëindigen indien de contractpartner een van zijn verplichtingen/verplichtingen niet nakomt. Indien H4A buiten haar schuld niet in staat is de bestelde goederen te leveren omdat de goederen zijn uitverkocht of een leverancier van H4A zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, is H4A gerechtigd zich uit de overeenkomst met de klant terug te trekken. In dat geval wordt de klant onmiddellijk meegedeeld dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke aanspraken van de klant blijven onverlet.


 

Overmacht

Indien H4A door overmacht, waaronder begrepen bedrijfsstoringen, niet kan presteren, zal H4A de contractpartner daarvan onverwijld en zonder verwijtbare vertraging in kennis stellen. In geval van overmacht heeft H4A het recht zich geheel of gedeeltelijk uit de overeenkomst terug te trekken. In ieder geval worden alle leverings- en uitvoeringstermijnen van H4A verlengd met de duur van de overmacht.


 

6. regelgevende en vergunningverlenende goedkeuringen

In gevallen waarin voor de uitvoering van de contractuele relatie een officiële vergunning vereist is, moet de contractpartner deze tijdig verstrekken. Dit geldt ook voor eventuele licenties voor het drukken van afzonderlijke motieven. Anders heeft H4A het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken, ongeacht andere vorderingen. Bij niet-naleving van officiële en/of vergunningsvoorschriften zal de contractpartner H4A vrijwaren en schadeloos stellen.


 

7. prijzen en betaling

Alle H4A-prijzen zijn netto af fabriek (excl. wettelijke heffingen en belastingen), inclusief verpakkingskosten, maar exclusief transportkosten en/of verzekering. De geleverde goederen blijven eigendom van H4A totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Alle vorderingen van Heat4All Vertriebs GmbH zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur zonder aftrek van enige korting of andere inhoudingen opeisbaar. H4A is gerechtigd slechts tegen vooruitbetaling goederen te leveren en/of diensten te verrichten. De contractpartner is niet gerechtigd zijn eigen vorderingen te verrekenen met vorderingen van H4A, tenzij de vordering van de contractpartner door H4A schriftelijk is erkend of door de rechter is vastgesteld. In geval van betalingsachterstand van de contractpartner is H4A gerechtigd een vertragingsrente van 7% per jaar in rekening te brengen. Bij overeenkomsten op afbetaling leidt het niet nakomen van een termijn automatisch tot het verlies van de termijn.


 

8. eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de contractpartner na volledige betaling van de koopprijs. H4A is gerechtigd haar eigendom extern te markeren. Deze markering mag door de contractpartner niet worden verwijderd. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen niet te verkopen, te verpanden of tot zekerheid over te dragen. De contractpartner moet H4A onmiddellijk op de hoogte stellen van elke wijziging in de feitelijke of juridische status van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, d.w.z. bijvoorbeeld beslaglegging of achteruitgang in staat. In geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud is de contractpartner verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onverwijld af te geven. De terugname van de voorbehouden goederen vormt slechts een terugtrekking uit het contract indien dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt verklaard. Voor de duur van het bezit van de goederen moet de contractpartner de afschrijving betalen, maar minstens 30% van de waarde van de goederen plus eventuele bijkomende kosten (bv. transportkosten, herinneringskosten…).


 

9 Garantie

De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing. Het verhelpen van gebreken buiten de garantietermijn heeft geen enkel effect. De termijn begint met de overhandiging of levering van de goederen of het verrichten van de dienst. Iedere aansprakelijkheid of garantie voor de compatibiliteit van de goederen met andere producten, systemen, apparatuur of onderdelen daarvan, alsmede de geschiktheid voor een bepaald doel of in geval van onjuist gebruik is uitgesloten. Evenzo is elke aansprakelijkheid of garantie uitgesloten in geval van wijziging van goederen die niet door H4A is toegestaan. Voorwaarde voor garantieclaims of eventuele garantieclaims van de contractpartner is dat de goederen conform de gebruiksaanwijzing van H4A in gebruik zijn genomen. Een garantie voor werkzaamheden van derden, bijv. installateurs en/of elektriciens e.d., is uitgesloten. Voorts vervalt de garantie en eventuele waarborg indien de contractpartner nalaat binnen de garantie- en waarborgtermijnen de nodige herstellingen en/of onderhoud uit te voeren. In geval van verbetering of vervanging begint de garantieperiode niet opnieuw. De contractant dient eventuele gebreken onverwijld, doch uiterlijk 21 dagen na levering van de goederen of verlening van de dienst, schriftelijk te melden onder vermelding van het gebrek en onder toezending van bewijsstukken, monsters en bijzonderheden van de factuurnummers. In het geval van verborgen gebreken dient de schriftelijke klacht uiterlijk binnen twaalf maanden na levering van de goederen te worden ingediend, anders uitgesloten. H4A verleent slechts garantie voor eigenschappen die zij uitdrukkelijk aan de contractpartner heeft toegezegd. Er is geen garantie of waarborg voor onder andere slijtageonderdelen, overmacht, de gevolgen van vocht, overmatige vervuiling, brand, onvoldoende ventilatie, spanningsschommelingen van meer dan +/-10%, alsmede elektrische of elektromagnetische invloeden en andere externe invloeden. De garantie op basis van § 922 lid 1, tweede zin, tweede halve zin ABGB (beschrijving, monster, specimen), § 922 lid 2 ABGB en § 933b lid 1 ABGB is uitgesloten. Indien een proeflevering is overeengekomen, geschiedt dit met uitsluiting van elke garantie en aansprakelijkheid. Bij gedeeltelijke levering van goederen en/of dienstverlening begint de garantieperiode met de uitvoering en/of levering van de betreffende (deel)levering en/of (deel)dienstverlening. Overdracht van aanspraken aan derden is uitgesloten.


 

10. Aansprakelijkheid

H4A is aansprakelijk voor opzet en grove schuld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is uitgesloten. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor winstderving, verlies van besparingen, schade door aanspraken van derden en andere indirecte en gevolgschade. De omkering van de bewijslast volgens § 1298 ABGB is uitgesloten. De goederen bieden slechts het veiligheidsniveau dat op grond van de toepasselijke wettelijke (product)voorschriften, gebruiksaanwijzingen e.d. mag worden verwacht. Ondeskundige behandeling en manipulatie alsmede het niet naleven van de service- en bedieningsvoorschriften of het uitvoeren van aansluitings- of inbedrijfstellingswerkzaamheden met producten van derden sluiten elke aansprakelijkheid volledig uit. Dit geldt ook voor handelingen van plaatsvervangers van H4A. H4A is niet aansprakelijk voor schade/gevolgschade die ontstaat doordat de klant de door H4A geleverde onderdelen zelf installeert zonder over de nodige technische kennis, installatiekennis en ervaring te beschikken. In geval van aansprakelijkheid kan slechts geldelijke schadevergoeding worden gevorderd, waarbij de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de nettowaarde van de goederen, echter met een maximum van Euro 5.000,00. Indien de contractpartner van plan is een vordering uit hoofde van productaansprakelijkheid bij wijze van regres tegen H4A in te stellen, dan dient hij H4A binnen drie weken na kennisneming van deze vorderingen schriftelijk (aangetekend schrijven) op de hoogte te stellen, of onmiddellijk in geval van een gerechtelijke vordering. H4A is slechts aansprakelijk bij wijze van verhaal in geval van opzet of grove schuld. Alle vorderingen tot schadevergoeding wegens gebreken aan leveringen en/of diensten moeten – indien het gebrek niet uitdrukkelijk door H4A is erkend – binnen 12 maanden na objectieve kenbaarheid, doch uiterlijk binnen 3 jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft, in rechte worden ingesteld, anders vervallen de vorderingen. Indien H4A door een derde wordt aangesproken wegens gedragingen van de contractpartner, zal de contractpartner H4A vrijwaren en schadeloos stellen.


 

11. gegevensbescherming/auteursrecht

De Onderneming kan de inventarisgegevens, facturatiegegevens en gebruiksgegevens van de Klant verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zelfs zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant. Voor zover H4A voor de uitvoering van de aangeboden diensten gebruik maakt van derden, is H4A gerechtigd informatie over de contractpartner openbaar te maken voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Voor andere doeleinden (bv. advies, reclame, marktonderzoek) kan de onderneming de inventarisgegevens verwerken of gebruiken en aan derden doorgeven, voor zover de klant daarvoor toestemming heeft gegeven of de wet dat toestaat. De contractant verklaart er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat H4A per e-mail, SMS, fax en post informatie over haar eigen producten en diensten alsmede reclame toestuurt. Het bedrijf zorgt er echter door middel van passende technische en organisatorische maatregelen voor dat onbevoegde derden geen inzicht of verdere toegang hebben tot de “interne” gegevensbestanden. Plannen, schetsen of andere technische documenten alsmede monsters, catalogi, brochures, illustraties en dergelijke blijven altijd intellectueel eigendom van H4A. De contractpartner krijgt geen enkel gebruiks- of exploitatierecht.


 

12. herroepingsrecht van de AG overeenkomstig § 3 KSchG

Indien de contractpartner het contract niet in de lokalen van HH4A of op een beurs of informatiestand van H4A heeft gesloten, kan hij het contract binnen een week opzeggen. Deze termijn begint met het sluiten van het contract. De intrekking moet schriftelijk gebeuren en binnen de gestelde termijn (poststempel) naar H4A worden gezonden. De overeenkomstsluitende partij heeft geen herroepingsrecht indien zij zelf het initiatief tot de transactie heeft genomen of indien er vóór de sluiting van de overeenkomst geen besprekingen tussen de overeenkomstsluitende partijen hebben plaatsgevonden.


 

13. diversen

Indien afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen. De nietige bepalingen worden veeleer vervangen door die welke het beoogde doel het dichtst benaderen. Er zijn geen nevenafspraken gemaakt. Wijzigingen van het contract zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn bevestigd. Dit geldt ook voor elke ontheffing van het schriftelijkheidsvereiste. Er zijn geen mondelinge nevenafspraken. Aan het schriftelijkheidsvereiste wordt ook voldaan via e-mail en/of fax. De contractant dient H4A onverwijld in kennis te stellen van elke wijziging van de bedrijfsnaam, elke wijziging van het adres van de uitbetalende instantie, de rechtsvorm, alsmede van elke wijziging die juridisch van belang is, zolang de rechtshandeling die het onderwerp is van het contract niet volledig door beide partijen is uitgevoerd. Indien de contractpartner geen adreswijziging doorgeeft en derhalve de verklaringen en facturen van H4A die aan het laatst door hem opgegeven adres zijn verzonden niet rechtsgeldig ontvangt, worden de verklaringen en facturen niettemin geacht te zijn ontvangen. Dit contract is onderworpen aan het Oostenrijkse recht. Het bevoegde gerecht is het voor het onderwerp relevante gerecht voor de binnenstad van Wenen. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Wenen, april 2013