Nice to heat you...
Cjenik i katalog

Uvjeti

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1 Opseg

Za sve poslovne odnose između kupca i H4A, posebice za sve ponude, potvrde narudžbi, isporuke i druge usluge, vrijede Opći uvjeti H4A isključivo u trenutno važećoj verziji. Suprotstavljeni uvjeti i odredbe korisnika izričito se ne primjenjuju osim ako H4A unaprijed izričito pristane na njihovu valjanost u pisanom obliku. Odredbe i uvjeti H4A također se primjenjuju na sve buduće poslovne odnose, čak i ako se na njih izričito ne poziva. Uvjeti, kao i sve izmjene istih, objavljeni su na web stranici www.heat4all.com te dostupni u poslovnim prostorijama H4A. Kupac je potrošač utoliko što se svrha naručenih isporuka i usluga ne može pripisati njegovoj trgovačkoj ili samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. S druge strane, poduzetnik je svaka poslovno sposobna fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje prilikom sklapanja ugovora djeluje u obavljanju svoje gospodarske ili samostalne profesionalne djelatnosti.


 

2. Adrese

Adresa tvrtke Heat4All Vertriebs GmbH je
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Modling
Austrija
office@heat4all.at


3. Potvrde narudžbi, narudžbe

Ugovori se sklapaju isključivo pozitivnom pismenom potvrdom narudžbe od strane H4A, odnosno isporukom robe ili pružanjem usluge. Neprihvaćanje narudžbe će biti priopćeno kupcu, ako je potrebno.


4. Isporuke i rokovi isporuke

Osim ako nije drugačije dogovoreno, isporuke se vrše na adresu dostave koju navede kupac uz kompenzaciju troškova dostave. Troškovi dostave iskazani su zasebno u ponudi, potvrdi narudžbe ili na računima. U prodajne cijene nisu uključeni troškovi montaže. Na zahtjev, međutim, ove usluge može organizirati H4A uz posebnu naknadu. Rizik od uništenja, gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje. H4A također može vršiti isporuke u dijelovima. Kupac nema pravo odbiti djelomične isporuke. Rokovi navedeni od strane H4A su neobvezujući osim ako nisu izričito označeni kao obvezujući. H4A također ima pravo obustaviti isporuke i usluge sve dok ugovorni partner ne ispuni sve svoje obveze, kao što su sva plaćanja unaprijed i obveze. Isto tako, H4A ima pravo u bilo kojem trenutku odustati od ugovora ili ga raskinuti bez prethodne najave ako ugovorni partner prekrši neku od svojih obveza/obaveza. Ukoliko H4A ne može isporučiti naručenu robu ne svojom krivnjom jer je roba rasprodana ili dobavljač H4A ne ispunjava svoje ugovorne obveze, H4A ima pravo odustati od ugovora s kupcem. U tom slučaju kupac će odmah biti obaviješten da naručeni proizvod nije dostupan. Zakonska prava kupca ostaju nepromijenjena.


 

5. Viša sila

Ako H4A ne može izvršiti zbog više sile uključujući operativne smetnje, H4A će odmah obavijestiti ugovornog partnera i bez kažnjenja. U slučaju više sile H4A ima pravo u cijelosti ili djelomično odustati od ugovora. U svakom slučaju, rokovi isporuke i usluge H4A produljeni su za razdoblje više sile.


 

6. Regulatorne i licencne dozvole

U slučajevima kada je za ispunjenje ugovornog odnosa potrebno službeno odobrenje, ugovorni partner ga mora ishoditi na vrijeme. To vrijedi i za eventualne licence za tisak pojedinačnih motiva. U suprotnom, H4A ima pravo odustati od ugovora, bez obzira na druge zahtjeve. U slučaju nepoštivanja službenih i/ili licencnih propisa, ugovorni partner mora nadoknaditi štetu i osloboditi H4A odgovornosti.


 

7. Cijene i plaćanje

Sve H4A cijene su neto franko tvornica (isključujući zakonske pristojbe i poreze), uključujući troškove pakiranja, ali isključujući troškove transporta i/ili osiguranja. Isporučena roba ostaje vlasništvo H4A do pune uplate. Sva potraživanja Heat4All Vertriebs GmbH dospijevaju za plaćanje odmah nakon primitka računa bez odbitka popusta ili drugih odbitaka. H4A ima pravo vršiti i/ili pružati isporuke robe ili pružanje usluga samo uz plaćanje unaprijed. Ugovorni partner nema pravo prebijati vlastita potraživanja s potraživanjima H4A, osim ako je potraživanje ugovornog partnera pismeno priznato od strane H4A ili je utvrđeno na sudu. Ako je ugovorni partner u kašnjenju s plaćanjem, H4A ima pravo zaračunati zateznu kamatu od 7% godišnje. U slučaju ugovora o obročnom plaćanju, kašnjenje u djelomičnom plaćanju automatski dovodi do propuštanja roka.


 

8. Zadržavanje vlasništva

Vlasništvo nad isporučenom robom prenosi se na ugovornog partnera tek kada je kupoprodajna cijena u cijelosti plaćena. H4A ima pravo identificirati svoje vlasništvo izvana. Ovu oznaku ugovorni partner ne smije ukloniti. Kupac je dužan robu koja je predmet pridržaja vlasništva ne prodati, založiti ili prenijeti vlasništvo. Ugovorni partner mora odmah obavijestiti H4A o svakoj promjeni stvarnog ili pravnog statusa robe koja je predmet zadržavanja vlasništva, npr. pljenidbe ili pogoršanja stanja. Ako se iskazuje pridržaj vlasništva, ugovorni partner je dužan odmah vratiti robu koja je predmet pridržaja vlasništva. Povrat rezervirane robe je odustajanje od ugovora samo ako je to izričito pismeno navedeno. Za vrijeme trajanja posjeda robe, ugovorni partner mora platiti umanjenje vrijednosti, ali mora biti nadoknađeno najmanje 30% vrijednosti robe plus svi dodatni troškovi (npr. troškovi transporta, troškovi opomene…).


 

9. Jamstvo/Jamstvo

Primjenjuju se zakonski rokovi jamstva. Ispravke nedostataka izvan jamstvenog roka nemaju učinka. Rok počinje primopredajom ili isporukom robe ili pružanjem usluga. Isključena je svaka odgovornost ili jamstvo za kompatibilnost robe s drugim proizvodima, sustavima, postrojenjima ili njihovim dijelovima, kao i prikladnost za određenu namjenu ili neispravan rad. Također je isključena svaka odgovornost ili jamstvo za promjene robe koje nije odobrio H4A. Preduvjet za jamstvena ili jamstvena potraživanja od strane ugovornog partnera je da je roba puštena u rad u skladu s uputama za uporabu H4A. Jamstvo za aktivnosti trećih strana, npr. instalatera i/ili električara itd., je isključeno. Nadalje, jamstvo i svako jamstvo prestaju vrijediti ako ugovorni partner ne izvrši sve potrebne popravke i/ili održavanje unutar jamstvenog i jamstvenog roka. U slučaju poboljšanja ili zamjene, jamstveni rok ne počinje ponovno teći. Ugovorni partner mora odmah, a najkasnije u roku od 21 dan od isporuke robe ili izvršene usluge, pismeno prijaviti nedostatke, navodeći nedostatak i dostavljajući račune, uzorke i podatke o brojevima računa. U slučaju skrivenih nedostataka, pismena reklamacija mora se podnijeti najkasnije dvanaest mjeseci nakon isporuke robe, u suprotnom isključenje. H4A jamči samo za nekretnine koje je izričito obećao ugovornom partneru. Ne postoji jamstvo niti garancija za dijelove koji su podložni habanju, višoj sili, utjecaju vlage, prekomjernoj prljavštini, požaru, slaboj ventilaciji, kolebanjima napona većim od +/-10%, kao ni električnim ili elektromagnetskim utjecajima i drugim vanjskim utjecajima . Jamstvo na temelju § 922 stavak 1, druga rečenica, druga klauzula ABGB (opis, uzorak, model), § 922 stavak 2 ABGB i § 933b stavak 1 ABGB je isključeno. Ako je isporuka uzorka dogovorena, to se događa uz isključenje svih jamstava i odgovornosti. U slučaju djelomične isporuke robe i/ili pružanja usluga, jamstveni rok počinje teći izvršenjem i/ili pružanjem predmetne (djelomične) isporuke i/ili (djelomične) usluge. Ustupanje potraživanja trećim osobama je isključeno


 

10. Odgovornost

H4A odgovara u slučaju namjere i krajnje nepažnje sukladno zakonskim odredbama. Odgovornost za lagani nemar je isključena. Društvo ne odgovara za izgubljenu dobit, propuštenu štednju, štetu od potraživanja trećih osoba i drugu neizravnu i posljedičnu štetu. Preokret tereta dokazivanja prema § 1298 ABGB je isključen. Roba nudi samo onu sigurnost koja se može očekivati na temelju važećih zakonskih (proizvodnih) propisa, propisa o korištenju itd. Nestručno postupanje i intervencije, kao i nepridržavanje servisnih i pogonskih uputa ili izvođenje radova spajanja ili puštanja u pogon korištenjem proizvoda trećih strana isključuju svaku odgovornost. Ovo se također odnosi na djelovanje zamjenskih agenasa H4A. H4A ne odgovara za štetu/posljedičnu štetu nastalu činjenicom da kupac sam ugrađuje rezervne dijelove koje isporučuje H4A bez potrebne tehničke stručnosti, potrebnog znanja o montaži i iskustva. U slučaju odgovornosti može se zahtijevati samo novčana naknada, pri čemu je odgovornost ograničena na iznos neto vrijednosti robe, a najviše do 5.000,00 EUR. Ako ugovorni partner namjerava podnijeti zahtjev prema H4A pod naslovom odgovornosti za proizvode u obliku regresa, tada mora te zahtjeve podnijeti u pisanom obliku H4A u roku od tri tjedna od saznanja za njih, au slučaju sudskog zahtjeva odmah, pri čemu mora precizno navesti okolnosti na kojima se temelji tužbeni zahtjev (preporučenom poštom) objaviti. H4A je odgovoran za regres samo u slučaju namjere ili grubog nemara. Svi zahtjevi za naknadu štete od nedostataka u isporuci i/ili uslugama moraju se – ako nedostatak nije izričito prepoznao od strane H4A – podnijeti na sudu u roku od 12 mjeseci od njihovog objektivnog otkrivanja, ali najkasnije u roku od 3 godine nakon događaja koji je doveo do zahtjev, inače zahtjevi zastarevaju. Ako treće strane podnesu zahtjeve prema H4A zbog ponašanja ugovornog partnera, ugovorni partner će nadoknaditi štetu i osloboditi H4A.


 

11. Privatnost/autorska prava

Tvrtka može prikupljati, obrađivati i koristiti kupčeve podatke o zalihama, podatke o naplati i podatke o korištenju u mjeri potrebnoj u svrhu ispunjenja ovog ugovora bez izričitog pristanka kupca. Ukoliko H4A za pružanje ponuđenih usluga koristi treće osobe, H4A ima pravo otkriti podatke o ugovornom partneru ako je to potrebno za pružanje usluga. U druge svrhe (npr. savjetovanje, oglašavanje, istraživanje tržišta), tvrtka može obrađivati ili koristiti podatke o zalihama i prosljeđivati ih trećim stranama, pod uvjetom da je kupac pristao ili je dobiveno dopuštenje iz zakona. Ugovorni partner je izričito suglasan da H4A informacije o vlastitim proizvodima i uslugama kao i oglašavanje šalje e-mailom, SMS-om, faxom i poštom. Međutim, tvrtka odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama jamči da neovlaštene treće strane nemaju uvid niti daljnji pristup “internim” bazama podataka. Planovi, skice ili drugi tehnički dokumenti kao i uzorci, katalozi, brošure, ilustracije i slično uvijek ostaju intelektualno vlasništvo H4A. Ugovorni partner ne dobiva nikakva prava korištenja ili iskorištavanja.


 

12. Pravo kupca na odustajanje prema § 3 KSchG

Ukoliko ugovorni partner nije sklopio ugovor u prostorijama HH4A ili na sajmu ili info štandu H4A, može odustati od ugovora u roku od tjedan dana. To razdoblje počinje teći sklapanjem ugovora. Povlačenje se mora izvršiti u pisanom obliku i mora se poslati H4A u navedenom roku (poštanski žig). Ugovorni partner nema pravo odustajanja ako je sam inicirao transakciju ili ako prije sklapanja ugovora nije bilo razgovora između ugovornih partnera.


 

13. Razno

Ukoliko pojedine odredbe ovih općih uvjeta budu ili postanu nevažeće u cijelosti ili djelomično, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi. Umjesto toga, ono što je najbliže predviđenoj svrsi zauzima mjesto ništavnih odredbi. Dodatni ugovori nisu sklopljeni. Dopune ugovora vrijede samo ako su pismeno potvrđene. Ovo se također odnosi na svako odricanje od zahtjeva u pisanom obliku. Usmeni kolateralni ugovori ne postoje. E-pošta i/ili faks također zadovoljavaju uvjet pisanog oblika. Ugovorni partner mora odmah obavijestiti H4A o svim promjenama u nazivu tvrtke, svakoj promjeni adrese, agenta plaćanja, pravnog oblika i svakoj promjeni koja je pravno značajna, sve dok ugovorni pravni posao nije u potpunosti ispunjen do obje stranke. Ukoliko ugovorni partner ne najavi promjenu svoje adrese te stoga ne zaprimi pravno značajne izjave i račune od H4A poslane na posljednju poznatu adresu, izjave i računi se i dalje smatraju primljenima. Ovaj ugovor podliježe austrijskom zakonu. Nadležni sud je nadležni sud za uže gradsko jezgro Beča. Primjena UN zakona o prodaji izričito je isključena.

Beč, travanj 2013