Nice to heat you...
Cenik in katalog

AGB

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. področje uporabe

Za vse poslovne odnose med stranko in družbo H4A, zlasti za vse ponudbe, potrditve naročil, dobave in druge storitve, se uporabljajo izključno splošni pogoji poslovanja družbe H4A v ustrezni veljavni različici.
Nasprotujoči si pogoji stranke se izrecno ne uporabljajo, razen če se družba H4A vnaprej izrecno pisno strinja z njihovo veljavnostjo.
Splošni pogoji poslovanja družbe H4A veljajo tudi za vsa prihodnja poslovna razmerja, tudi če se nanje izrecno ne sklicuje.
Splošni pogoji poslovanja in njihove morebitne spremembe so objavljeni na spletni strani www.heat4all.com in so na voljo v poslovnih prostorih družbe H4A.
Stranka je potrošnik, če namena naročenih dobav in storitev ni mogoče pripisati njeni poslovni ali samostojni poklicni dejavnosti.
Po drugi strani pa je podjetnik vsaka fizična ali pravna oseba ali partnerstvo s pravno sposobnostjo, ki pri sklepanju pogodbe deluje v okviru svoje poslovne ali samostojne poklicne dejavnosti.


 

2. naslovi

Naslov podjetja Heat4All Vertriebs GmbH je
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Avstrija
office@heat4all.at


3. potrditve naročil, naročila

Pogodbe so sklenjene šele po pozitivni pisni potrditvi naročila s strani družbe H4A ali po dostavi blaga ali opravljeni storitvi. Stranko bomo po potrebi obvestili o nesprejetju naročila.


4. dobave in dobavni roki

Če ni drugače dogovorjeno, se dobava opravi proti plačilu stroškov dostave na naslov za dostavo, ki ga določi stranka. Stroški dostave so ločeno navedeni v ponudbi, potrditvi naročila ali računih. Prodajne cene ne vključujejo stroškov montaže. Vendar pa lahko H4A na zahtevo te storitve organizira proti posebnemu plačilu. Tveganje uničenja, izgube ali poškodbe blaga se v primeru samoprevzema prenese na ponudnika. H4A lahko opravlja tudi dobave po delih. Stranka nima pravice zavrniti delne dobave. Roki, ki jih določi H4A, niso zavezujoči, razen če so izrecno označeni kot zavezujoči. Poleg tega ima družba H4A pravico zadržati dobave in storitve, dokler pogodbeni partner ne izpolni vseh svojih obveznosti, npr. vseh predplačil in obveznosti. Prav tako ima H4A pravico kadar koli odstopiti od pogodbe ali jo prekiniti brez predhodnega obvestila, če pogodbeni partner krši eno od svojih obveznosti/obveznosti. Če podjetje H4A brez svoje krivde ne more dobaviti naročenega blaga, ker je blago razprodano ali če dobavitelj podjetja H4A ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ima podjetje H4A pravico odstopiti od pogodbe s stranko. V tem primeru bo stranka takoj obveščena, da naročeni izdelek ni na voljo. Zakonski zahtevki stranke ostanejo nedotaknjeni.


 

Višja sila

Če H4A ne more izpolniti pogodbe zaradi višje sile, vključno z motnjami v delovanju, bo o tem nemudoma in brez krivdnega odlašanja obvestila pogodbenega partnerja. V primeru višje sile ima H4A pravico, da v celoti ali delno odstopi od pogodbe. V vsakem primeru se vsi roki za dobavo in izvedbo s strani družbe H4A podaljšajo za obdobje trajanja višje sile.


 

6. regulativne in licenčne odobritve

Če je za izpolnitev pogodbenega razmerja potrebno uradno dovoljenje, ga mora pogodbeni partner zagotoviti pravočasno. To velja tudi za vse licence za tiskanje posameznih motivov. V nasprotnem primeru ima H4A pravico odstopiti od pogodbe ne glede na druge zahtevke. V primeru neupoštevanja uradnih in/ali licenčnih predpisov mora pogodbeni partner povrniti škodo družbi H4A in jo ohraniti neškodljivo.


 

7. cene in plačila

Vse cene H4A so neto cene franko tovarna (brez zakonsko predpisanih dajatev in davkov), vključno s stroški pakiranja, vendar brez stroškov prevoza in/ali zavarovanja. Dobavljeno blago ostane last družbe H4A do popolnega plačila. Vse terjatve družbe Heat4All Vertriebs GmbH zapadejo v plačilo takoj po prejemu računa brez odbitka popusta ali drugih odbitkov. Družba H4A je upravičena do dobave blaga in/ali opravljanja storitev samo proti predplačilu. Pogodbeni partner ni upravičen do pobota lastnih terjatev s terjatvami družbe H4A, razen če je družba H4A pisno priznala terjatev pogodbenega partnerja ali jo je potrdilo sodišče. V primeru zamude pogodbenega partnerja s plačilom je družba H4A upravičena zaračunati zamudne obresti v višini 7 % na leto. V primeru sporazumov o obročnem odplačevanju neizpolnitev obroka samodejno povzroči izgubo roka.


 

8. zadržanje lastništva

Lastništvo nad dobavljenim blagom preide na pogodbenega partnerja šele po plačilu celotne kupnine. Družba H4A ima pravico, da svojo lastnino označi navzven. Pogodbeni partner te oznake ne sme odstraniti. Stranka mora blago, za katero velja pridržek lastninske pravice, prepovedati prodati, zastaviti ali odstopiti v zavarovanje. Pogodbeni partner mora družbo H4A nemudoma obvestiti o vsaki spremembi dejanskega ali pravnega statusa blaga, ki je predmet pridržka lastninske pravice, tj. npr. o zasegu ali poslabšanju stanja. V primeru uveljavljanja pridržka lastninske pravice mora pogodbeni partner nemudoma izročiti blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice. Prevzem rezerviranega blaga pomeni odstop od pogodbe le, če je to izrecno pisno navedeno. Pogodbeni partner mora za čas posedovanja blaga plačati amortizacijo, vendar najmanj 30 % vrednosti blaga in morebitne dodatne stroške (npr. stroške prevoza, stroške opomina …).


 

9 Garancija / jamstvo

Veljajo zakonsko predpisani garancijski roki. Odpravljanje napak zunaj garancijskega roka nima nobenega učinka. Rok začne teči s prevzemom ali dobavo blaga ali izvedbo storitve. Kakršna koli odgovornost ali jamstvo za združljivost blaga z drugimi izdelki, sistemi, opremo ali njihovimi deli ter primernost za določen namen ali v primeru nepravilnega delovanja je izključena. Prav tako je izključena vsakršna odgovornost ali jamstvo v primeru spreminjanja blaga, ki ga družba H4A ni odobrila. Predpogoj za garancijske zahtevke ali kakršne koli garancijske zahtevke pogodbenega partnerja je, da je bilo blago dano v uporabo v skladu z navodili za uporabo družbe H4A. Jamstvo za dejavnosti tretjih oseb, npr. monterjev in/ali električarjev itd., je izključeno. Poleg tega garancija in morebitno jamstvo prenehata veljati, če pogodbeni partner ne izvede potrebnih popravil in/ali vzdrževanja v garancijskem in jamstvenem roku. V primeru izboljšave ali zamenjave garancijski rok ne začne teči znova. Pogodbeni partner mora o morebitnih napakah nemudoma, najpozneje pa v 21 dneh po dobavi blaga ali opravljeni storitvi, pisno obvestiti, navesti napako ter poslati dokazila, vzorce in podatke o številkah računov. V primeru skritih napak je treba pisno reklamacijo vložiti najpozneje v dvanajstih mesecih po dobavi blaga, sicer je izključena. Družba H4A zagotavlja garancijo samo za lastnosti, ki jih je izrecno obljubila pogodbenemu partnerju. Jamstva ali garancije med drugim ni za obrabljive dele, višjo silo, učinke vlage, pretirane umazanije, požara, neustreznega prezračevanja, nihanja napetosti nad +/-10 % ter električne ali elektromagnetne vplive in druge zunanje vplive. Garancija na podlagi drugega stavka drugega polstavka 1. odstavka 922. člena ABGB (opis, vzorec, vzorec), 2. odstavka 922. člena ABGB in 1. odstavka 933b. člena ABGB je izključena. Če je dogovorjena dobava vzorca, se ta opravi z izključitvijo vseh jamstev in odgovornosti. V primeru delne dobave blaga in/ali opravljanja storitev začne garancijski rok teči z izvedbo in/ali opravljanjem ustrezne (delne) dobave in/ali (delne) storitve. Prenos terjatev na tretje osebe je izključen.


 

10. Odgovornost

Družba H4A je v skladu z zakonskimi določbami odgovorna za naklep in veliko malomarnost. Odgovornost za majhno malomarnost je izključena. Družba ni odgovorna za izgubo dobička, izgubo prihrankov, škodo zaradi zahtevkov tretjih oseb ter drugo posredno in posledično škodo. Obrnjeno dokazno breme v skladu s členom 1298 ABGB je izključeno. Blago zagotavlja le raven varnosti, ki jo je mogoče pričakovati na podlagi veljavnih zakonskih predpisov (o izdelku), navodil za uporabo itd. Za blago ne velja nobena garancija. Neustrezno ravnanje in posegi ter neupoštevanje navodil za servis in uporabo ali izvajanje priključnih del ali zagonskih del z uporabo izdelkov drugih proizvajalcev v celoti izključujejo kakršno koli odgovornost. To velja tudi za dejanja posrednikov družbe H4A. H4A ne odgovarja za škodo/posledično škodo, ki jo povzroči stranka, ki sama namesti rezervne dele, ki jih dobavlja H4A, ne da bi imela potrebno tehnično znanje, znanje o namestitvi in izkušnje. V primeru odgovornosti je mogoče zahtevati le denarno odškodnino, pri čemer je odgovornost omejena na znesek neto vrednosti blaga, vendar največ do višine 5.000,00 EUR. Če namerava pogodbeni partner zoper družbo H4A vložiti regresni zahtevek iz naslova odgovornosti za izdelek, mora družbo H4A o teh zahtevkih pisno obvestiti (priporočeno pismo) v treh tednih po tem, ko je zanje izvedel, v primeru sodnega zahtevka pa takoj. Družba H4A je regresno odgovorna le v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Vse odškodninske zahtevke zaradi napak pri dobavi in/ali storitvah je treba – če družba H4A napake izrecno ne priznava – uveljavljati na sodišču v 12 mesecih od objektivne prepoznavnosti napake, vendar najpozneje v 3 letih od dogodka, ki je podlaga za zahtevek, sicer zahtevki zastarajo. Če tretja oseba zaradi ravnanja pogodbenega partnerja vloži zahtevek proti družbi H4A, mora pogodbeni partner družbi H4A povrniti škodo in jo ohraniti neškodljivo.


 

11. varstvo podatkov/avtorske pravice

Družba lahko zbira, obdeluje in uporablja strankine podatke o zalogah, podatke o obračunavanju in podatke o uporabi v obsegu, ki je potreben za namen izpolnjevanja te pogodbe, tudi brez izrecnega soglasja stranke. Če družba H4A za zagotavljanje ponujenih storitev uporablja tretje osebe, ima pravico razkriti podatke o pogodbenem partnerju, če je to potrebno za zagotavljanje storitev. Za druge namene (npr. svetovanje, oglaševanje, tržne raziskave) lahko podjetje obdeluje ali uporablja popisne podatke in jih posreduje tretjim osebam, če je stranka v to privolila ali če to izhaja iz zakona. Pogodbena stranka izrecno soglaša, da ji H4A pošilja informacije o svojih izdelkih in storitvah ter oglaševanje po elektronski pošti, SMS sporočilih, telefaksu in pošti. Vendar podjetje z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi zagotavlja, da nepooblaščene tretje osebe nimajo vpogleda ali nadaljnjega dostopa do “notranjih” podatkovnih datotek. Načrti, skice ali druga tehnična dokumentacija ter vzorci, katalogi, brošure, ilustracije in podobno so vedno intelektualna last družbe H4A. Pogodbeni partner ne pridobi nobenih pravic do uporabe ali izkoriščanja.


 

12. pravica do odstopa AG v skladu s § 3 KSchG

Če pogodbeni partner ne sklene pogodbe v prostorih družbe H4A ali na sejmu ali informacijski stojnici družbe H4A, lahko v enem tednu odstopi od pogodbe. To obdobje se začne s sklenitvijo pogodbe. Umik je treba podati v pisni obliki in ga poslati agenciji H4A v določenem roku (poštni žig). Pogodbena stranka nima pravice do odstopa od pogodbe, če je transakcijo začela sama ali če med pogodbenima strankama pred sklenitvijo pogodbe niso potekali nobeni pogovori.


 

13. razno

Če so ali postanejo posamezne določbe teh splošnih pogojev v celoti ali delno neveljavne, to ne vpliva na veljavnost preostalih določb. Neveljavne določbe se nadomestijo z določbami, ki so najbližje predvidenemu namenu. Dodatni sporazumi niso bili sklenjeni. Spremembe pogodbe so veljavne le, če so pisno potrjene. To velja tudi za vsako opustitev zahteve po pisni obliki. Ustnih dodatnih sporazumov ni. Zahteva po pisni obliki je izpolnjena tudi z elektronsko pošto in/ali telefaksom. Pogodbena stranka mora družbo H4A nemudoma obvestiti o vsaki spremembi imena podjetja, spremembi naslova plačilnega zastopnika, pravne oblike ter o vseh spremembah, ki so pravno pomembne, če pravni posel, ki je predmet pogodbe, še ni v celoti izpolnjen s strani obeh strank. Če pogodbeni partner ne sporoči spremembe naslova in zato ne prejme pravno pomembnih izjav in računov družbe H4A, poslanih na naslov, ki ga je nazadnje sporočil, se kljub temu šteje, da je izjave in račune prejel. Za to pogodbo velja avstrijsko pravo. Pristojno sodišče je sodišče za notranje mesto Dunaj, ki se nanaša na predmet zadeve. Uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga je izrecno izključena.

Dunaj, april 2013