Nice to heat you...
Cenník a katalóg

AGB

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. rozsah pôsobnosti

Pre všetky obchodné vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou H4A, najmä pre všetky ponuky, potvrdenia objednávok, dodávky a iné služby, platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti H4A v príslušnom platnom znení.
Rozporné obchodné podmienky Zákazníka sa výslovne neuplatňujú, pokiaľ H4A vopred výslovne písomne nesúhlasí s ich platnosťou.
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti H4A sa vzťahujú aj na všetky budúce obchodné vzťahy, aj keď na ne nie je výslovne odkaz.
VOP, ako aj ich prípadné zmeny sú zverejnené na internetovej stránke www.heat4all.com a sú k dispozícii v obchodných priestoroch spoločnosti H4A.
Zákazník je spotrebiteľom, pokiaľ účel objednaných dodávok a služieb nemožno priradiť k jeho obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti.
Na druhej strane, podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť s právnou subjektivitou, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej odbornej činnosti.


 

2. adresy

Adresa spoločnosti Heat4All Vertriebs GmbH je
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Rakúsko
office@heat4all.at


3. potvrdenia objednávok, objednávky

Zmluvy sa uzatvárajú až po kladnom písomnom potvrdení objednávky zo strany H4A alebo po dodaní tovaru alebo poskytnutí služby. Zákazník bude v prípade potreby informovaný o neprijatí objednávky.


4. dodávky a dodacie lehoty

Ak nie je dohodnuté inak, dodávky sa uskutočnia za úhradu nákladov na doručenie na adresu uvedenú zákazníkom. Náklady na doručenie sú uvedené samostatne v ponuke, v potvrdení objednávky alebo na faktúrach. Predajné ceny nezahŕňajú náklady na montáž. Na požiadanie však tieto služby môže H4A zabezpečiť za osobitnú úhradu. Riziko zničenia, straty alebo poškodenia tovaru prechádza v prípade vlastného odberu na dodávateľa. Spoločnosť H4A môže dodávať aj po častiach. Zákazník nie je oprávnený odmietnuť čiastkové dodávky. Termíny uvedené agentúrou H4A nie sú záväzné, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné. Okrem toho je spoločnosť H4A oprávnená zadržať dodávky a služby, kým zmluvný partner nesplní všetky svoje povinnosti, napr. zálohové platby a záväzky. Rovnako je H4A oprávnená kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo ju vypovedať bez výpovednej lehoty, ak zmluvný partner poruší niektorú zo svojich povinností/povinností. Ak H4A nie je schopná dodať objednaný tovar bez vlastného zavinenia, pretože tovar je vypredaný alebo dodávateľ H4A neplní svoje zmluvné záväzky, H4A je oprávnená odstúpiť od zmluvy so zákazníkom. V takom prípade bude zákazník okamžite informovaný, že objednaný výrobok nie je k dispozícii. Zákonné nároky zákazníka zostávajú nedotknuté.


 

Vyššia moc

Ak H4A nemôže plniť z dôvodu vyššej moci vrátane prevádzkových porúch, H4A o tom okamžite a bez zavineného omeškania informuje zmluvného partnera. V prípade vyššej moci je spoločnosť H4A oprávnená od zmluvy úplne alebo čiastočne odstúpiť. V každom prípade sa všetky termíny dodávok a plnenia zo strany H4A predlžujú o dobu trvania vyššej moci.


 

6. regulačné a licenčné povolenia

V prípadoch, keď je na plnenie zmluvného vzťahu potrebné úradné povolenie, musí ho zmluvný partner poskytnúť včas. To platí aj pre všetky licencie na tlač jednotlivých motívov. V opačnom prípade je H4A oprávnená odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na ostatné nároky. V prípade nedodržania úradných a/alebo licenčných predpisov je zmluvný partner povinný odškodniť H4A a nahradiť jej škodu.


 

7. ceny a platby

Všetky ceny H4A sú netto ceny zo závodu (bez zákonných ciel a daní) vrátane nákladov na balenie, ale bez nákladov na dopravu a/alebo poistenie. Dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti H4A až do úplného zaplatenia. Všetky pohľadávky spoločnosti Heat4All Vertriebs GmbH sú splatné okamžite po prijatí faktúry bez odpočítania akejkoľvek zľavy alebo iných zrážok. Spoločnosť H4A je oprávnená dodávať tovar a/alebo poskytovať služby len za zálohovú platbu. Zmluvný partner nie je oprávnený započítať svoje vlastné pohľadávky voči pohľadávkam H4A, pokiaľ H4A písomne neuznala pohľadávku zmluvného partnera alebo pokiaľ ju nezistil súd. V prípade omeškania zmluvného partnera s platbou je H4A oprávnená účtovať úrok z omeškania vo výške 7 % ročne. V prípade dohôd o splátkach vedie omeškanie splátky automaticky k strate lehoty.


 

8. výhrada vlastníctva

Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na zmluvného partnera až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Spoločnosť H4A je oprávnená označiť svoj majetok navonok. Toto označenie nesmie zmluvný partner odstrániť. Zákazník je povinný nepredať, nezaložiť ani nepreviesť ako zábezpeku tovar s výhradou vlastníctva. Zmluvný partner musí bezodkladne informovať spoločnosť H4A o akejkoľvek zmene skutočného alebo právneho stavu tovaru, ktorý je predmetom výhrady vlastníctva, t. j. napr. o jeho zabavení alebo zhoršení stavu. V prípade uplatnenia výhrady vlastníctva je zmluvný partner povinný bezodkladne odovzdať tovar, na ktorý sa vzťahuje výhrada vlastníctva. Spätné prevzatie vyhradeného tovaru predstavuje odstúpenie od zmluvy len vtedy, ak je to výslovne písomne deklarované. Počas trvania držby tovaru musí zmluvný partner zaplatiť amortizáciu, najmenej však 30 % hodnoty tovaru plus všetky dodatočné náklady (napr. náklady na dopravu, náklady na upomienky…).


 

9 Záruka / záruka

Platia zákonné záručné lehoty. Odstránenie závad mimo záručnej doby nemá žiadny účinok. Záručná doba začína plynúť odovzdaním alebo dodaním tovaru alebo vykonaním služby. Akákoľvek zodpovednosť alebo záruka za kompatibilitu tovaru s inými výrobkami, systémami, zariadeniami alebo ich časťami, ako aj za vhodnosť na konkrétny účel alebo v prípade nesprávnej prevádzky je vylúčená. Rovnako je vylúčená akákoľvek zodpovednosť alebo záruka v prípade úpravy tovaru, ktorú spoločnosť H4A nepovolila. Predpokladom pre uplatnenie záručných nárokov alebo akýchkoľvek záručných nárokov zmluvného partnera je, že tovar bol uvedený do prevádzky v súlade s návodom na obsluhu spoločnosti H4A. Záruka za činnosti tretích strán, napr. montážnych firiem a/alebo elektrikárov atď. je vylúčená. Okrem toho záruka a prípadná záruka zaniká, ak zmluvný partner nevykoná potrebné opravy a/alebo údržbu v rámci záručných a opravných lehôt. V prípade zlepšenia alebo výmeny nezačína záručná doba plynúť odznova. Zmluvná strana je povinná bezodkladne, najneskôr však do 21 dní od dodania tovaru alebo poskytnutia služby, písomne oznámiť prípadné vady s uvedením vady a zaslaním podporných dokumentov, vzoriek a údajov o číslach faktúr. V prípade skrytých vád musí byť písomná reklamácia uplatnená najneskôr do dvanástich mesiacov od dodania tovaru, inak je vylúčená. Spoločnosť H4A poskytuje záruku len na vlastnosti, ktoré výslovne prisľúbila zmluvnému partnerovi. Záruka ani garancia sa nevzťahuje okrem iného na opotrebované diely, vyššiu moc, účinky vlhkosti, nadmerného znečistenia, požiaru, nedostatočného vetrania, kolísania napätia o viac ako +/-10 %, ako aj na elektrické alebo elektromagnetické vplyvy a iné vonkajšie vplyvy. Záruka na základe § 922 ods. 1 druhá veta, druhá polovica vety ABGB (opis, vzorka, vzor), § 922 ods. 2 ABGB a § 933b ods. 1 ABGB je vylúčená. Ak je dohodnutá dodávka vzorky, uskutočňuje sa s vylúčením akejkoľvek záruky a zodpovednosti. V prípade čiastočnej dodávky tovaru a/alebo poskytnutia služieb začína záručná doba plynúť vykonaním a/alebo poskytnutím príslušnej (čiastočnej) dodávky a/alebo (čiastočnej) služby. Postúpenie pohľadávok na tretie strany je vylúčené.


 

10. Zodpovednosť

Spoločnosť H4A je zodpovedná za úmysel a hrubú nedbanlivosť v súlade so zákonnými ustanoveniami. Zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť je vylúčená. Spoločnosť nezodpovedá za ušlý zisk, stratu úspor, škody z nárokov tretích strán a iné nepriame a následné škody. Obrátenie dôkazného bremena podľa § 1298 ABGB je vylúčené. Tovar poskytuje len takú úroveň bezpečnosti, akú možno očakávať na základe platných právnych predpisov (o výrobku), návodu na použitie atď. Na tovar sa nevzťahuje žiadna záruka. Nesprávna manipulácia a manipulácia, ako aj nedodržiavanie servisných a prevádzkových pokynov alebo vykonávanie pripojovacích prác alebo uvádzacích prác s použitím výrobkov tretích strán úplne vylučujú akúkoľvek zodpovednosť. To sa vzťahuje aj na konanie zástupcov H4A. Spoločnosť H4A nezodpovedá za škody/následné škody spôsobené tým, že zákazník sám nainštaluje náhradné diely dodané spoločnosťou H4A bez toho, aby mal potrebné technické znalosti, vedomosti a skúsenosti s inštaláciou. V prípade zodpovednosti je možné požadovať len peňažnú náhradu, pričom zodpovednosť je obmedzená na výšku čistej hodnoty tovaru, maximálne však na sumu 5 000,00 EUR. Ak má zmluvný partner v úmysle uplatniť voči spoločnosti H4A nároky z titulu zodpovednosti za výrobok formou regresu, musí o týchto nárokoch písomne (doporučeným listom) informovať spoločnosť H4A do troch týždňov odo dňa, keď sa o nich dozvedel, alebo okamžite v prípade súdneho nároku. Spoločnosť H4A nesie regresnú zodpovednosť len v prípade úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Všetky nároky na náhradu škody vyplývajúce z vád dodávok a/alebo služieb musia byť – ak vada nebola výslovne uznaná spoločnosťou H4A – uplatnené na súde do 12 mesiacov od ich objektívneho zistenia, najneskôr však do 3 rokov od udalosti, ktorá viedla k vzniku nároku, inak nároky zaniknú. Ak by tretia strana vzniesla voči spoločnosti H4A nárok v dôsledku konania zmluvného partnera, zmluvný partner odškodní spoločnosť H4A a zbaví ju zodpovednosti.


 

11. ochrana údajov/autorské práva

Spoločnosť môže zhromažďovať, spracovávať a používať údaje o zásobách, fakturačné údaje a údaje o používaní Klienta v rozsahu potrebnom na účely plnenia tejto zmluvy aj bez výslovného súhlasu Klienta. Pokiaľ spoločnosť H4A využíva na poskytovanie ponúkaných služieb tretie strany, je oprávnená zverejniť informácie o zmluvnom partnerovi, pokiaľ je to potrebné na poskytovanie služieb. Na iné účely (napr. poradenstvo, reklama, prieskum trhu) môže spoločnosť spracúvať alebo používať údaje zo súpisu, ako aj poskytovať ich tretím stranám, ak s tým zákazník súhlasil alebo ak je na to udelené povolenie zo zákona. Zmluvná strana výslovne vyhlasuje, že súhlasí so zasielaním informácií o vlastných produktoch a službách, ako aj s reklamou spoločnosti H4A prostredníctvom e-mailu, SMS, faxu a pošty. Spoločnosť však vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zabezpečuje, aby neoprávnené tretie strany nemali prístup k “interným” dátovým súborom. Plány, náčrty alebo iné technické dokumenty, ako aj vzorky, katalógy, brožúry, ilustrácie a podobne zostávajú vždy duševným vlastníctvom spoločnosti H4A. Zmluvný partner nezískava žiadne práva na používanie alebo využívanie.


 

12. právo AG na odstúpenie od zmluvy podľa § 3 KSchG

Ak zmluvný partner neuzavrel zmluvu v priestoroch HH4A alebo na veľtrhu či v informačnom stánku H4A, môže od zmluvy odstúpiť do jedného týždňa. Toto obdobie začína plynúť od uzavretia zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a zaslané H4A v stanovenej lehote (poštová pečiatka). Zmluvná strana nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak sama iniciovala transakciu alebo ak pred uzavretím zmluvy nedošlo k žiadnym rokovaniam medzi zmluvnými stranami.


 

13. rôzne

Ak sú alebo sa stanú jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné úplne alebo čiastočne, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Neplatné ustanovenia sa skôr nahradia ustanoveniami, ktoré sa najviac približujú zamýšľanému účelu. Neboli uzavreté žiadne vedľajšie dohody. Zmeny a doplnenia zmluvy sú účinné len vtedy, ak sú písomne potvrdené. To sa vzťahuje aj na akékoľvek upustenie od požiadavky písomnej formy. Neexistujú žiadne ústne vedľajšie dohody. Požiadavka písomnej formy je splnená aj prostredníctvom e-mailu a/alebo faxu. Zmluvná strana je povinná bezodkladne oznámiť spoločnosti H4A všetky zmeny v názve spoločnosti, všetky zmeny adresy platobného agenta, právnej formy, ako aj všetky zmeny, ktoré sú právne významné, pokiaľ právny úkon, ktorý je predmetom zmluvy, nebol oboma stranami úplne splnený. Ak zmluvný partner neoznámi zmenu adresy, a preto nedostane právne významné vyhlásenia a faktúry H4A zaslané na ním naposledy oznámenú adresu, vyhlásenia a faktúry sa napriek tomu považujú za doručené. Táto zmluva podlieha rakúskemu právu. Príslušným súdom je súd pre vnútorné mesto Viedeň, ktorý je relevantný pre danú vec. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené.

Viedeň, apríl 2013