Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Ochrana údajov

Informácie

Na tejto stránke vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov.

Zodpovedný

Za spracovanie vašich osobných údajov na našej webovej stránke je zodpovedný:

Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
2340 Mödling
Rakúsko
Tel.: +43 676 7567651
E-mail: office@heat4all.at

Nástroj na správu súhlasu

LEGALWEB.IO

Na našej webovej stránke používame nástroj na správu súhlasu spoločnosti LEGALWEB.IO, legalweb GmbH, Fürbergstraße 42a, 5020 Salzburg, Rakúsko. Tento nástroj nastaví vo vašom koncovom zariadení súbor cookie na uloženie vybraných alebo nevybraných služieb. Tomuto súboru cookie nie je priradené ID používateľa a neukladajú sa v ňom žiadne iné osobné údaje. Obsah sa uchováva maximálne 1095 dní a potom sa automaticky vymaže.

Právnym základom na uchovávanie týchto údajov je § 165 ods. 3 TKG 2021.

Spracovanie údajov na vašom koncovom zariadení

Operácie spracovania opísané v nasledujúcom texte využívajú okrem iného technológie, ako sú skripty, cookies, WebSQL, LocalStorage, Session Storage, … . Tieto technológie ukladajú alebo čítajú údaje v koncovom zariadení.

Webhosting

Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service

Naše webové stránky sú umiestnené u nášho spracovateľa Klaus Rudolf Stuppacher – EDV Consulting Stuppacher -StuOnline Internet Service, Neuhofweg 8, 9560 Feldkirchen, AUSTRIA , 9569 Feldkirchen, Rakúsko.

Údaje o pripojení sa spracúvajú na účely poskytovania a sprístupňovania webovej stránky. Údaje sa neukladajú mimo volania výlučne na účely poskytovania webovej stránky. Údaje o pripojení však ukladá náš spracovateľ objednávok na bezpečnostné účely. Trvanie spracúvania na bezpečnostné účely je premenlivé a končí sa s nevyhnutnosťou bezpečnostných opatrení. Okrem toho náš spracovateľ objednávok zhromaždené údaje ihneď po zhromaždení anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok.

Právnym základom spracúvania údajov je absolútna technická nevyhnutnosť pre poskytovanie a dodávanie služby “webová stránka”, ktorú ste si výslovne vyžiadali prostredníctvom vašej výzvy podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

Súbory denníka servera

Údaje o pripojení sa spracúvajú na účely monitorovania technickej funkcie a zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti nášho webového hostiteľa. Doba spracovania je obmedzená na 30 dní.

Právnym základom pre spracovanie údajov je absolútna technická nevyhnutnosť súboru serverových protokolov ako základnej databázy pre analýzu chýb a pre bezpečnostné opatrenia v rámci služby “webová stránka” výslovne požadovanej vašou výzvou podľa § 165 ods. 3 TKG 2021.

Webové písma

Miestna integrácia písiem

Používame webové písma. Integrujeme ich lokálne do nášho webového priestoru, takže sa pri tom nespracúvajú žiadne osobné údaje.

Webová analýza

Matomo

Vaše osobné údaje spracúvame u spracovateľa Matomo, InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland na účely analýzy chýb a štatistického vyhodnocovania našej webovej stránky.

Službe umožňujeme zhromažďovať údaje o pripojení, údaje z vášho webového prehliadača a údaje o obsahu, ku ktorému ste pristupovali, ako aj spúšťať analytický softvér a ukladať údaje na vašom koncovom zariadení. Služba zozbierané údaje ihneď po zbere anonymizuje a poskytuje nám anonymné údaje vo forme štatistík na vyhodnotenie. Tieto štatistiky používame na riešenie problémov a na ďalší rozvoj našich webových stránok. Údaje na vašom koncovom zariadení sa budú uchovávať až dva roky.

Právnym základom spracúvania údajov je absolútna technická nevyhnutnosť pre poskytovanie a dodávanie služby “webová stránka”, ktorú ste si výslovne vyžiadali prostredníctvom vašej výzvy podľa § 165 ods. 3 TKG 2021. Právnym základom pre prenos na Nový Zéland je vykonávacie rozhodnutie Komisie EÚ 2013/65/EÚ.

Kontaktný formulár

Na našej webovej stránke máte možnosť kontaktovať nás priamo prostredníctvom kontaktného formulára. Po odoslaní kontaktného formulára budú vami zadané osobné údaje spracované zodpovednou osobou na účely spracovania vašej otázky na základe súhlasu, ktorý ste udelili odoslaním formulára v súlade s nemeckým zákonom o ochrane údajov. Článok 6 ods. 1 lit. DSGVO až do odvolania. Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytnúť osobné údaje. Ak tak neurobíte, bude to znamenať len to, že svoju žiadosť nepredložíte a my ju nebudeme môcť spracovať.

Formulár žiadosti

Ponúkame vám možnosť podať žiadosť online na našej webovej stránke. Na účely spracovania vašej žiadosti spracúvame vaše osobné údaje uvedené vo formulári žiadosti na základe predzmluvného vzťahu v súlade s nemeckým zákonom o ochrane údajov. Článok 6 ods. 1 lit. b DSGVO až do odvolania alebo maximálne na obdobie 6 mesiacov od ukončenia konania o žiadosti. Ak si výslovne želáte, aby sa vaše dokumenty uchovávali v archíve, budú uchovávané maximálne 18 mesiacov na právnom základe vášho súhlasu v súlade s §§ 3 a 4 nemeckého občianskeho zákonníka (BGB). Článok 6 ods. 1 lit. a GDPR. Neexistuje žiadna zákonná ani zmluvná povinnosť poskytnúť osobné údaje. Ak ho neposkytnete, nebudeme môcť vašu žiadosť spracovať.

Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Právo na námietku

Ak je spracovanie vašich osobných údajov založené na oprávnenom záujme, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu. Pokiaľ na našej strane neexistujú závažné oprávnené dôvody na spracovanie, spracovanie vašich údajov sa na základe tohto právneho základu ukončí. Máte tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu. V prípade námietky sa vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvať na účely priameho marketingu. Námietka nemá vplyv na zákonnosť údajov spracúvaných do podania námietky.

Ďalšie práva dotknutej osoby

Máte tiež právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak je právnym základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas alebo zmluva, ktorú ste s nami uzavreli, máte tiež právo na prenosnosť údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Viac informácií o dozorných orgánoch v Európskej únii nájdete tu.