Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti GENIO

Štúdia ekonomickej uskutočniteľnosti

Hospodárska efektívnosť čierne na bielom:
Infračervené ohrievače Heat4All sú cenovo najefektívnejšou formou vykurovania na trhu

Štruktúra štúdie

Infračervené ohrievače Heat4All sú nielen účinné, ekologické a skutočné dizajnové kúsky, ale aj preukázateľne jedna z najúspornejších foriem vykurovania na súčasnom trhu. Aby sme mohli túto skutočnosť dokázať čierne na bielom, zadali sme začiatkom roka 2022 spoločnosti GENIO Bauphysik GmbH simulačnú štúdiu, ktorá skúmala, ako sú na tom infračervené ohrievače Heat4All v porovnaní s inými bežnými formami vykurovania z hľadiska ekonomickej efektívnosti v nových budovách.

V prvom kroku sa na počítači vytvoril 3D model referenčnej budovy a vypočítala sa energetická náročnosť rôznych energetických systémov:

  1. Infračervené vykurovanie Heat4All
  2. Infračervené vykurovanie Heat4All
    + Fotovoltaický systém (13 kWp)
  3. Kotol na pelety
  4. Tepelné čerpadlo vzduch-voda
  5. Tepelné čerpadlo soľanka-voda (hĺbkový vrt)

Výpočet sa vykonal pomocou tepelnej simulácie budovy. Všetky dôležité energetické toky v budove boli zmapované počas celého roka: Tepelné straty cez vonkajšie komponenty budovy, tepelné zisky prostredníctvom slnečného žiarenia, akumulácia tepla v pevných komponentoch budovy, ako sú betónové stropy a tehlové steny, ako aj toky vzduchu cez otvorené okná alebo netesnosti v budove. Osobitná pozornosť sa venovala rôznym vykurovacím systémom, ktoré sa dynamicky počítali od zdroja tepla (napr. hĺbková sonda) až po vyžarovanie tepla v miestnosti (radiátor, podlahové vykurovanie).

Následne sa vykonal výpočet ziskovosti variantov. V záujme získania čo najkomplexnejšieho porovnania sa pri výpočte zohľadnili všetky náklady, ktoré vznikli počas sledovaného obdobia (20 rokov):

  • Investičné náklady na všetky komponenty systému: napr. na kotly, dymovody, fotovoltaiku, reguláciu vykurovania, čerpadlá, potrubia a radiátory. Do úvahy sa brala aj skutočnosť, že jednotlivé komponenty majú rôznu životnosť. Zatiaľ čo elektronické komponenty sa často musia vymeniť už po niekoľkých rokoch, konštrukčné systémy, ako je napríklad kotolňa, sa môžu používať desiatky rokov. V prípade fotovoltaického systému sa zohľadňovala aj možnosť získania dotácie.
  • Náklady na energiu, t. j. náklady na elektrickú energiu pre infračervené vykurovanie alebo tepelné čerpadlo a náklady na drevené pelety. Okrem toho sa zohľadnili aj náklady na pomocné energie, čo sú napríklad náklady na elektrickú energiu na prevádzku obehových čerpadiel vykurovania. Pri fotovoltaickom systéme sa zohľadnilo, že časť vyrobenej elektriny sa môže použiť v dome (čo znamená, že sa musí nakúpiť menej elektriny) a prebytočná elektrina sa dodáva do siete a predáva.
  • Prevádzkové náklady, ako sú náklady na čistenie komínov alebo náklady na údržbu.

Výsledok

Výsledok ukazuje, že dva varianty s infračerveným ohrevom sú oveľa hospodárnejšie ako posudzované alternatívy. Vysoké investičné náklady systémov s ústredným vykurovaním nie je možné kompenzovať zodpovedajúcimi úsporami počas sledovaného obdobia. Kombinácia infračerveného vykurovania a fotovoltaiky je z ekonomického hľadiska mimoriadne výhodná. Napriek dodatočným nákladom na fotovoltaiku sú celkové obstarávacie náklady oveľa nižšie ako v prípade systémov s ústredným kúrením. Výnosy z fotovoltaického systému môžu priniesť aj ročný zisk.

Reálny vývoj celkových nákladov všetkých zložiek za 20 rokov, ako aj pohyb kapitálu v jednotlivých rokoch a zostatkové hodnoty v poslednom roku
Kombinácia infračerveného vykurovania s fotovoltaickým systémom má zmysel aj z energetického hľadiska. Fotovoltaický systém môže pokryť približne 39 % celkovej spotreby elektrickej energie v dome. Najmä v prechodnom období môže fotovoltaický systém zabezpečiť aj významný podiel vykurovacej energie.

Celkovo štúdia potvrdila, že kúpa infračerveného vykurovacieho systému v novej budove – najmä v kombinácii s fotovoltaickým systémom – je z porovnávaných možností zďaleka najhospodárnejšou formou vykurovania. Túto skutočnosť možno potvrdiť aj v prípade starých budov.

Kompletnú štúdiu spoločnosti GENIO Bauphysik s ďalšími podrobnosťami a dodatočnými vysvetleniami o ekonomickej efektívnosti infračervených ohrievačov Heat4All nájdete v našej oblasti na stiahnutie: