Nice to heat you...
Ceník a katalog

AGB

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. rozsah použití

Pro všechny obchodní vztahy mezi zákazníkem a společností H4A, zejména pro všechny nabídky, potvrzení objednávek, dodávky a další služby, platí výhradně Všeobecné obchodní podmínky společnosti H4A v příslušném platném znění.
Rozporné obchodní podmínky zákazníka se výslovně nepoužijí, pokud společnost H4A s jejich platností předem výslovně písemně nesouhlasí.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti H4A platí i pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když na ně není výslovně odkazováno.
VOP, jakož i jejich případné změny, jsou zveřejněny na internetových stránkách www.heat4all.com a jsou k dispozici v obchodních prostorách společnosti H4A.
Zákazník je spotřebitelem, pokud účel objednaných dodávek a služeb nelze přičítat jeho podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti.
Podnikatelem je naproti tomu každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo samostatné profesionální činnosti.


 

2. adresy

Adresa společnosti Heat4All Vertriebs GmbH je
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Rakousko
office@heat4all.at


3. potvrzení objednávek, objednávky

Smlouvy jsou uzavřeny až po písemném potvrzení objednávky ze strany H4A nebo po dodání zboží či poskytnutí služby. Zákazník bude případně informován o nepřijetí objednávky.


4. dodávky a dodací lhůty

Není-li dohodnuto jinak, dodávky se uskutečňují za úhradu nákladů na doručení na adresu uvedenou zákazníkem. Náklady na dodání jsou uvedeny zvlášť v nabídce, potvrzení objednávky nebo na fakturách. Prodejní ceny nezahrnují náklady na montáž. Tyto služby však může H4A na požádání zajistit za samostatnou platbu. Nebezpečí zničení, ztráty nebo poškození zboží přechází v případě vlastního odběru na dodavatele. H4A může dodávat i po částech. Zákazník není oprávněn odmítnout dílčí dodávky. Lhůty uvedené agenturou H4A nejsou závazné, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné. Společnost H4A je dále oprávněna zadržet dodávky a služby, dokud smluvní partner nesplní všechny své povinnosti, např. zálohy a závazky. Stejně tak je H4A oprávněna kdykoli odstoupit od smlouvy nebo ji vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud smluvní partner poruší některou ze svých povinností. Pokud společnost H4A není schopna dodat objednané zboží bez vlastního zavinění, protože je zboží vyprodáno nebo dodavatel společnosti H4A neplní své smluvní povinnosti, je společnost H4A oprávněna odstoupit od smlouvy se zákazníkem. V takovém případě bude zákazník neprodleně informován, že objednaný produkt není k dispozici. Zákonné nároky zákazníka zůstávají nedotčeny.


 

Vyšší moc

Pokud H4A nemůže plnit z důvodu vyšší moci, včetně provozních poruch, bude o tom neprodleně a bez zaviněného prodlení informovat smluvního partnera. V případě zásahu vyšší moci je společnost H4A oprávněna od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V každém případě se veškeré dodací lhůty a lhůty plnění společnosti H4A prodlužují o dobu trvání vyšší moci.


 

6. regulační a licenční povolení

V případech, kdy je k plnění smluvního vztahu zapotřebí úřední povolení, musí jej smluvní partner poskytnout včas. To platí i pro případné licence na tisk jednotlivých motivů. V opačném případě je společnost H4A oprávněna od smlouvy odstoupit bez ohledu na další nároky. V případě nedodržení úředních a/nebo licenčních předpisů je smluvní partner povinen odškodnit H4A a zajistit, aby mu nevznikla škoda.


 

7. ceny a platby

Všechny ceny H4A jsou uvedeny netto ze závodu (bez zákonných cel a daní), včetně nákladů na balení, ale bez nákladů na dopravu a/nebo pojištění. Dodané zboží zůstává majetkem společnosti H4A až do úplného zaplacení. Všechny pohledávky společnosti Heat4All Vertriebs GmbH jsou splatné ihned po obdržení faktury bez odečtení jakékoli slevy nebo jiných srážek. Společnost H4A je oprávněna dodávat zboží a/nebo poskytovat služby pouze za zálohu. Smluvní partner není oprávněn započíst své vlastní pohledávky proti pohledávkám H4A, pokud H4A pohledávku smluvního partnera písemně neuznal nebo pokud nebyla zjištěna soudem. V případě prodlení s platbou ze strany smluvního partnera je H4A oprávněna účtovat úrok z prodlení ve výši 7 % p.a.. V případě dohod o splátkách vede prodlení se splátkou automaticky ke ztrátě lhůty.


 

8. výhrada vlastnictví

Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na smluvního partnera až po úplném zaplacení kupní ceny. Společnost H4A je oprávněna označit svůj majetek navenek. Toto označení nesmí smluvní partner odstranit. Zákazník je povinen neprodávat, nezastavovat ani nepřevádět jako zástavu zboží s výhradou vlastnictví. Smluvní partner musí společnost H4A neprodleně informovat o jakékoli změně skutečného nebo právního stavu zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, tj. např. o zabavení nebo zhoršení stavu. V případě uplatnění výhrady vlastnického práva je smluvní partner povinen neprodleně odevzdat zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnického práva. Zpětné převzetí vyhrazeného zboží je odstoupením od smlouvy pouze tehdy, je-li to výslovně písemně prohlášeno. Po dobu držení zboží musí smluvní partner uhradit amortizaci, nejméně však 30 % hodnoty zboží a případné další náklady (např. náklady na dopravu, náklady na upomínky…).


 

9 Záruka / záruka

Platí zákonné záruční lhůty. Odstranění závad mimo záruční dobu nemá žádný účinek. Záruční doba začíná běžet předáním nebo dodáním zboží nebo poskytnutím služby. Jakákoli odpovědnost nebo záruka za kompatibilitu zboží s jinými výrobky, systémy, zařízeními nebo jejich částmi, jakož i za vhodnost pro určitý účel nebo v případě nesprávného provozu je vyloučena. Stejně tak je vyloučena jakákoli odpovědnost nebo záruka v případě úpravy zboží, kterou společnost H4A nepovolila. Předpokladem pro uplatnění záručních nároků nebo jakýchkoli nároků smluvního partnera je, že zboží bylo uvedeno do provozu v souladu s návodem k obsluze společnosti H4A. Záruka za činnosti třetích osob, např. montážních firem a/nebo elektrikářů apod. je vyloučena. Záruka a případná garance navíc zaniká, pokud smluvní partner neprovede v záruční a garanční době potřebné opravy a/nebo údržbu. V případě vylepšení nebo výměny nezačíná záruční doba běžet znovu. Smluvní partner je povinen neprodleně, nejpozději však do 21 dnů po dodání zboží nebo poskytnutí služby, písemně oznámit případné vady, uvést závadu a zaslat podklady, vzorky a údaje o číslech faktur. V případě skrytých vad musí být písemná reklamace uplatněna nejpozději do dvanácti měsíců od dodání zboží, jinak je vyloučena. Společnost H4A poskytuje záruku pouze na vlastnosti, které výslovně přislíbila smluvnímu partnerovi. Záruka ani garance se nevztahuje mimo jiné na opotřebení dílů, vyšší moc, působení vlhkosti, nadměrné znečištění, požár, nedostatečné větrání, kolísání napětí o více než +/-10 %, jakož i na elektrické nebo elektromagnetické vlivy a jiné vnější vlivy. Záruka na základě § 922 odst. 1, druhá věta, druhá polovina věty ABGB (popis, vzorek, předloha), § 922 odst. 2 ABGB a § 933b odst. 1 ABGB je vyloučena. Pokud je dohodnuta dodávka vzorku, je tato dodávka provedena s vyloučením jakékoli záruky a odpovědnosti. V případě dílčí dodávky zboží a/nebo poskytnutí služby začíná záruční doba běžet provedením a/nebo poskytnutím příslušné (dílčí) dodávky a/nebo (dílčí) služby. Postoupení pohledávek na třetí osoby je vyloučeno.


 

10. Odpovědnost

Společnost H4A je odpovědná za úmysl a hrubou nedbalost v souladu se zákonnými ustanoveními. Odpovědnost za lehkou nedbalost je vyloučena. Společnost neodpovídá za ušlý zisk, ztrátu úspor, škody z nároků třetích stran a jiné nepřímé a následné škody. Přenesení důkazního břemene podle § 1298 ABGB je vyloučeno. Zboží nabízí pouze takovou úroveň bezpečnosti, kterou lze očekávat na základě platných právních předpisů (výrobku), návodu k použití atd. Na zboží se nevztahuje žádná záruka. Neodborná manipulace a zásahy, jakož i nedodržení servisních a provozních pokynů nebo provádění připojovacích prací či uvedení do provozu pomocí výrobků třetích stran zcela vylučují jakoukoli odpovědnost. To platí i pro jednání zástupců společnosti H4A. Společnost H4A neodpovídá za škody / následné škody způsobené tím, že zákazník sám nainstaluje náhradní díly dodané společností H4A, aniž by měl potřebné technické znalosti, instalační znalosti a zkušenosti. V případě odpovědnosti lze požadovat pouze peněžní náhradu, přičemž odpovědnost je omezena na výši čisté hodnoty zboží, maximálně však na částku 5 000,00 EUR. Pokud smluvní partner hodlá uplatnit vůči společnosti H4A nároky z titulu odpovědnosti za výrobek formou regresu, musí o těchto nárocích písemně (doporučeným dopisem) informovat společnost H4A do tří týdnů od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, nebo neprodleně v případě soudního nároku. Společnost H4A nese regresní odpovědnost pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Veškeré nároky na náhradu škody vyplývající z vad dodávek a/nebo služeb musí být – pokud H4A vadu výslovně neuznává – uplatněny u soudu do 12 měsíců od jejich objektivního rozpoznání, nejpozději však do 3 let od události, která vedla ke vzniku nároku, jinak nároky zaniknou. V případě, že třetí strana vznese vůči společnosti H4A nárok v důsledku jednání smluvního partnera, je smluvní partner povinen odškodnit společnost H4A a zajistit, aby jí nevznikla škoda.


 

11. ochrana údajů/autorských práv

Společnost může shromažďovat, zpracovávat a používat inventární údaje, fakturační údaje a údaje o používání klienta v rozsahu nezbytném pro účely plnění této smlouvy i bez výslovného souhlasu klienta. Pokud společnost H4A využívá k poskytování nabízených služeb třetí strany, je oprávněna zveřejnit informace o smluvním partnerovi, pokud je to nezbytné pro poskytování služeb. Pro jiné účely (např. poradenství, reklama, průzkum trhu) může společnost zpracovávat nebo používat údaje ze soupisu a předávat je třetím stranám, pokud s tím zákazník souhlasí nebo pokud je k tomu udělen souhlas ze zákona. Smluvní strana výslovně prohlašuje, že souhlasí se zasíláním informací o vlastních produktech a službách společnosti H4A a s reklamou prostřednictvím e-mailu, SMS, faxu a pošty. Společnost však vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajišťuje, aby neoprávněné třetí osoby neměly do “interních” datových souborů nahlédnout ani k nim neměly další přístup. Plány, náčrty nebo jiná technická dokumentace, stejně jako vzorky, katalogy, brožury, ilustrace a podobně zůstávají vždy duševním vlastnictvím společnosti H4A. Smluvní partner nezískává žádná práva na užívání nebo využívání.


 

12. právo na odstoupení AG podle § 3 KSchG

Pokud smluvní partner neuzavřel smlouvu v prostorách HH4A nebo na veletrhu či informačním stánku H4A, může od smlouvy odstoupit do jednoho týdne. Tato lhůta začíná běžet od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a zasláno H4A ve stanovené lhůtě (poštovní razítko). Smluvní strana nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud sama iniciovala transakci nebo pokud mezi smluvními stranami neproběhlo před uzavřením smlouvy žádné jednání.


 

13. různé

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek byla nebo se stala zcela nebo zčásti neplatnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Neplatná ustanovení se spíše nahradí takovými, která se nejvíce blíží zamýšlenému účelu. Nebyly uzavřeny žádné vedlejší dohody. Změny smlouvy jsou účinné pouze tehdy, jsou-li písemně potvrzeny. To platí i pro případné upuštění od požadavku písemné formy. Neexistují žádné ústní vedlejší dohody. Požadavek písemné formy je splněn také prostřednictvím e-mailu a/nebo faxu. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit společnosti H4A veškeré změny názvu společnosti, změny adresy platebního zástupce, právní formy, jakož i veškeré změny, které jsou právně významné, pokud právní úkon, který je předmětem smlouvy, nebyl oběma stranami zcela splněn. Pokud smluvní partner neoznámí změnu adresy, a proto neobdrží právně významná prohlášení a faktury H4A zaslané na adresu, kterou naposledy oznámil, považují se prohlášení a faktury přesto za doručené. Tato smlouva podléhá rakouskému právu. Příslušným soudem je soud pro Innere Stadt Wien, který je relevantní pro danou věc. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno.

Vídeň, duben 2013