Nice to heat you...
Prislista och katalog för sommarfrämjande åtgärder
Prislista och katalog

AGB

Heat4All Vertriebs GmbH (H4A)

1. tillämpningsområde

För alla affärsrelationer mellan kunden och H4A, särskilt för alla erbjudanden, orderbekräftelser, leveranser och andra tjänster, ska H4A:s allmänna affärsvillkor gälla exklusivt i respektive gällande version.
Motstridiga villkor från kunden ska uttryckligen inte gälla om inte H4A i förväg uttryckligen och skriftligen godkänner deras giltighet.
H4A:s allmänna affärsvillkor gäller även för alla framtida affärsrelationer, även om det inte uttryckligen hänvisas till dem.
Allmänna villkor och eventuella ändringar av dem meddelas på webbplatsen www.heat4all.com och finns tillgängliga i H4A:s affärslokaler.
Kunden är konsument i den mån syftet med de beställda leveranserna och tjänsterna inte kan hänföras till hans kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.
Å andra sidan är en företagare en fysisk person eller en juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som handlar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet när avtalet ingås.


 

2. adresser

Adressen till Heat4All Vertriebs GmbH är följande
Heat4All Vertriebs GmbH
Brühlerstrasse 73b/7/5
A-2340 Mödling
Österrike
office@heat4all.at


3. orderbekräftelser, beställningar

Avtalen ingås först när H4A skriftligen bekräftar beställningen eller när varorna levereras eller tjänsten tillhandahålls. Kunden kommer att underrättas om att en beställning inte accepteras, om det är tillämpligt.


4. leveranser och leveranstider

Om inget annat avtalats sker leveranserna mot betalning av leveranskostnaderna till den leveransadress som kunden angett. Leveranskostnaderna anges separat i erbjudandet, orderbekräftelsen eller fakturorna. I försäljningspriserna ingår inte monteringskostnader. På begäran kan H4A dock ordna dessa tjänster mot separat betalning. Risken för förstörelse, förlust eller skada av varorna övergår till kunden när varorna ställs till kundens förfogande för hämtning. H4A kan också göra leveranser i delar. Kunden har inte rätt att avvisa delleveranser. De tidsfrister som anges av H4A är icke-bindande om de inte uttryckligen anges som bindande. H4A har dessutom rätt att hålla inne leveranser och tjänster tills avtalspartnern har uppfyllt alla sina skyldigheter, t.ex. eventuella förskottsbetalningar och förpliktelser. H4A har också rätt att när som helst dra sig ur avtalet eller säga upp det utan uppsägning om avtalspartnern bryter mot någon av sina skyldigheter/förpliktelser. Om H4A utan egen förskyllan inte kan leverera de beställda varorna på grund av att varorna är slutsålda eller att en leverantör till H4A inte uppfyller sina avtalsförpliktelser, har H4A rätt att frånträda avtalet med kunden. I detta fall informeras kunden omedelbart om att den beställda produkten inte är tillgänglig. Kundens lagstadgade krav ska inte påverkas.


 

Force majeure

Om H4A inte kan utföra sitt arbete på grund av force majeure, inklusive driftsstörningar, ska H4A omedelbart och utan klandervärt dröjsmål informera avtalspartnern om detta. I händelse av force majeure har H4A rätt att helt eller delvis frånträda avtalet. H4A:s leverans- och prestationsfrister ska i alla fall förlängas med den tid som force majeure varar.


 

6. Godkännanden från myndigheter och licenser.

Om ett officiellt tillstånd krävs för att avtalsförhållandet ska kunna fullföljas ska avtalspartnern tillhandahålla detta i god tid. Detta gäller även licenser för tryckning av enskilda motiv. I annat fall har H4A rätt att frånträda avtalet, oberoende av andra krav. I händelse av bristande efterlevnad av myndighets- och/eller licensbestämmelser ska avtalspartnern ersätta H4A och hålla H4A skadeslös.


 

7. priser och betalning

Alla H4A-priser är nettopriser fritt fabrik (exklusive lagstadgade avgifter och skatter), inklusive förpackningskostnader, men exklusive transportkostnader och/eller försäkring. De levererade varorna förblir H4A:s egendom tills full betalning har skett. Alla fordringar från Heat4All Vertriebs GmbH ska betalas omedelbart efter mottagandet av fakturan utan avdrag för rabatter eller andra avdrag. H4A har rätt att leverera varor och/eller tillhandahålla tjänster endast mot förskottsbetalning. Avtalspartnern har inte rätt att kvitta sina egna fordringar mot H4A:s fordringar om inte H4A skriftligen har erkänt avtalspartnerns fordran eller om den har fastställts av en domstol. Om avtalspartnern inte betalar har H4A rätt att ta ut dröjsmålsränta på 7 % per år. Vid avbetalningsavtal leder utebliven betalning av en delbetalning automatiskt till att tidsfristen går förlorad.


 

8. Förbehåll för äganderätten.

Äganderätten till de levererade varorna ska inte övergå till avtalspartnern förrän köpeskillingen har betalats i sin helhet. H4A har rätt att märka sin egendom externt. Denna märkning får inte avlägsnas av avtalspartnern. Kunden är skyldig att inte sälja, pantsätta eller överlåta varor som omfattas av äganderättsförbehållet som säkerhet. Avtalspartnern ska omedelbart informera H4A om varje förändring av den faktiska eller rättsliga statusen för de varor som omfattas av äganderättsförbehållet, dvs. t.ex. beslag eller försämrat skick. Om äganderättsförbehållet hävdas ska avtalspartnern vara skyldig att utan dröjsmål överlämna de varor som omfattas av äganderättsförbehållet. Återtagandet av de reserverade varorna utgör endast ett återkallande av avtalet om detta uttryckligen förklaras skriftligen. Under den tid som varorna är i besittning måste avtalspartnern betala avskrivningen, dock minst 30 % av varornas värde plus eventuella ytterligare kostnader (t.ex. transportkostnader, påminnelsekostnader…).


 

9 Garanti

De lagstadgade garantitiderna ska gälla. Avhjälpande av fel utanför garantiperioden ska inte ha någon som helst effekt. Perioden börjar löpa vid överlämnandet eller leveransen av varorna eller utförandet av tjänsten. Varje ansvar eller garanti för varornas kompatibilitet med andra produkter, system, utrustning eller delar därav, liksom för lämpligheten för ett specifikt ändamål eller vid felaktig användning, är utesluten. Likaså utesluts allt ansvar eller all garanti i händelse av ändring av varor som inte godkänts av H4A. En förutsättning för garantianspråk eller avtalspartnerns eventuella garantianspråk är att varorna har tagits i bruk i enlighet med H4A:s bruksanvisningar. En garanti för verksamhet som utförs av tredje part, t.ex. installatörer och/eller elektriker etc., är utesluten. Dessutom upphör garantin och eventuell garanti att gälla om avtalspartnern inte utför nödvändiga reparationer och/eller underhåll inom garanti- och garantiperioderna. I händelse av förbättring eller utbyte ska garantiperioden inte börja löpa på nytt. Avtalsparten ska utan dröjsmål, dock senast 21 dagar efter det att varorna levererats eller tjänsten utförts, skriftligen anmäla eventuella fel med angivande av felet och insändande av styrkande handlingar, prover och uppgifter om fakturanummer. När det gäller dolda fel ska den skriftliga reklamationen göras senast inom tolv månader efter varornas leverans, annars utesluts den. H4A lämnar endast garanti för egenskaper som H4A uttryckligen har lovat avtalspartnern. Det finns ingen garanti eller garanti för bland annat slitdelar, force majeure, effekter av fukt, överdriven smuts, brand, otillräcklig ventilation, spänningsfluktuationer på mer än +/-10 % samt elektrisk eller elektromagnetisk påverkan och andra externa effekter. Garantier enligt § 922.1 andra meningen, andra halvsatsen ABGB (beskrivning, prov, prov), § 922.2 ABGB och § 933b.1 ABGB är uteslutna. Om en provleverans avtalas ska denna ske med uteslutande av all garanti och allt ansvar. Vid delleveranser av varor och/eller tillhandahållande av tjänster ska garantitiden börja löpa vid utförandet och/eller tillhandahållandet av respektive (del)leverans och/eller (del)tjänst. Överlåtelse av fordringar till tredje part är utesluten.


 

10. Ansvar

H4A är ansvarig för uppsåt och grov vårdslöshet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Ansvar för lätt vårdslöshet är uteslutet. Företaget är inte ansvarigt för förlust av vinst, förlust av besparingar, skador från tredje parts anspråk och andra indirekta skador och följdskador. Omvänd bevisbörda enligt § 1298 ABGB är utesluten. Varorna erbjuder endast den säkerhetsnivå som kan förväntas på grundval av tillämpliga rättsliga (produkt)bestämmelser, bruksanvisningar etc. Varorna omfattas inte av någon garanti. Felaktig hantering och manipulering samt bristande efterlevnad av service- och bruksanvisningarna eller utförandet av anslutningsarbete eller driftsättning med hjälp av produkter från tredje part utesluter helt och hållet allt ansvar. Detta gäller även åtgärder som vidtas av H4A:s ställföreträdare. H4A ansvarar inte för skador/följdskador som orsakas av att kunden själv installerar reservdelar som levererats av H4A utan att ha nödvändig teknisk expertis, installationskunskap och erfarenhet. I händelse av ansvar kan endast ekonomisk ersättning krävas, varvid ansvaret är begränsat till varornas nettovärde, dock högst 5 000,00 euro. Om avtalspartnern har för avsikt att göra anspråk på H4A med hänvisning till produktansvar genom regress måste han skriftligen (rekommenderat brev) meddela H4A om dessa anspråk inom tre veckor efter att han fått kännedom om dem, eller omedelbart om det rör sig om ett rättsligt anspråk. H4A är endast ansvarig genom regress i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet. Alla skadeståndsanspråk på grund av fel i leveranser och/eller tjänster måste – om felet inte uttryckligen erkänns av H4A – göras gällande i domstol inom 12 månader från det att de objektivt sett kan erkännas, dock senast inom 3 år från den händelse som ger upphov till anspråket, annars förfaller anspråken. Om en tredje part gör anspråk på H4A på grund av avtalspartnerns agerande, ska avtalspartnern hålla H4A skadeslös och hålla H4A skadeslös.


 

11. dataskydd/upphovsrätt

Företaget får samla in, bearbeta och använda kundens inventeringsdata, faktureringsdata och användningsdata i den utsträckning som krävs för att uppfylla detta avtal även utan kundens uttryckliga samtycke. I den mån H4A använder tredje part för att tillhandahålla de tjänster som erbjuds har H4A rätt att lämna ut information om avtalspartnern i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsterna. För andra ändamål (t.ex. rådgivning, reklam, marknadsundersökningar) kan företaget behandla eller använda inventeringsuppgifterna och lämna dem vidare till tredje part, förutsatt att kunden har gett sitt samtycke eller att tillstånd ges enligt lag. Den avtalsslutande parten ger uttryckligen sitt samtycke till att H4A skickar information om sina egna produkter och tjänster samt reklam via e-post, SMS, fax och post. Företaget säkerställer dock med hjälp av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder att obehöriga tredje parter varken har insyn eller ytterligare tillgång till de “interna” datafilerna. Planer, skisser eller andra tekniska dokument samt prover, kataloger, broschyrer, illustrationer och liknande förblir alltid H4A:s immateriella egendom. Avtalsparten får inte någon som helst rätt till användning eller utnyttjande.


 

12. AG:s ångerrätt enligt § 3 KSchG.

Om avtalspartnern inte har ingått avtalet antingen i HH4A:s lokaler eller på en mässa eller i H4A:s informationsmonter kan han eller hon frånträda avtalet inom en vecka. Denna period börjar när avtalet har ingåtts. Återkallelsen måste göras skriftligen och skickas till H4A inom den angivna tiden (poststämpel). Den avtalsslutande parten har ingen ångerrätt om den själv tog initiativet till transaktionen eller om inga diskussioner ägde rum mellan de avtalsslutande parterna innan avtalet ingicks.


 

13. Diverse

Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor skulle vara eller bli ogiltiga helt eller delvis ska detta inte påverka giltigheten av de övriga bestämmelserna. De ogiltiga bestämmelserna ska i stället ersättas med de bestämmelser som ligger närmast det avsedda syftet. Inga kompletterande avtal har ingåtts. Ändringar av avtalet ska endast gälla om de bekräftas skriftligen. Detta gäller även för undantag från kravet på skriftlig form. Det finns inga muntliga tilläggsavtal. Kravet på skriftlig form uppfylls också genom e-post och/eller fax. Den avtalsslutande parten ska omedelbart underrätta H4A om alla ändringar av företagets namn, ändringar av betalningsombudets adress, den juridiska formen samt alla ändringar som är juridiskt betydelsefulla, så länge som den rättsliga transaktionen som är föremål för avtalet inte har fullgjorts fullständigt av båda parter. Om avtalspartnern inte meddelar en adressändring och därför inte får rättsligt viktiga deklarationer och fakturor från H4A som skickas till den adress som han senast meddelat, ska deklarationerna och fakturorna ändå anses ha mottagits. Detta avtal omfattas av österrikisk lag. Den behöriga domstolen är den domstol i Wiens innerstad som är relevant för sakfrågan. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten.

Wien, april 2013