Nice to heat you...
Cenník a katalóg

Infračervené ohrievače Heat4All v porovnaní

Porovnávacia štúdia GENIO Náklady na vykurovanie

Na nasledujúcich obrázkoch sú uvedené výsledky výpočtu ekonomickej efektívnosti. Podľa prijatých predpokladov je systém 01 (infračervené vykurovanie HEAT4All) nákladovo najefektívnejší počas posudzovaného obdobia (20 rokov). Systém 04 (podlahové vykurovanie+tepelné čerpadlo) má mierne vyššie celkové náklady (približne 8 %), systémy 02 (fan-coily+diaľkové vykurovanie) a 03 (radiátory+diaľkové vykurovanie) majú výrazne vyššie celkové náklady, a to o 20 % a 47 %.

Súčet súčasných hodnôt za uvažované obdobie

Nasledujúci obrázok znázorňuje vývoj celkových nákladov za sledované obdobie. Počiatočné investície označujú východiskový bod v roku 0, ročné náklady (zdroje energie, fixné náklady, údržba, …) majú za následok sklon kriviek, obnovovacie investície možno v príslušnom roku považovať za skoky a v poslednom roku sa odpočítajú zostatkové hodnoty komponentov zariadenia.

Z porovnania jednotlivých nákladových skupín vyplýva, že infračervený vykurovací systém HEAT4ALL má zďaleka najnižšie investičné náklady. Hoci sú prevádzkové náklady na energiu pri infračervenom vykurovaní výrazne vyššie ako pri všetkých ostatných variantoch, tento systém zostáva celkovo najvýhodnejší vzhľadom na pomerne vysoké investície, údržbu a fixné náklady porovnávaných systémov. Vďaka veľmi vysokému tepelnému štandardu obvodového plášťa budovy sú prevádzkové náklady na energiu spravidla v úzadí investičných a prevádzkových nákladov. To vysvetľuje, prečo sú napriek výhode účinnosti tepelného čerpadla (obrázok 2-15) jeho celkové náklady vyššie ako náklady na infračervené vykurovanie.

admin